Quyết định 1258/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015
Số hiệu: 1258/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tại văn bản số 412/TCTL-QLNN ngày 15/5/2012 kèm theo văn bản cử đại diện tham gia Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 của các Bộ, ngành Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình) gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó trưởng ban:

a) Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực;

b) Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế.

3. Ủy viên:

a) Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

c) Ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

d) Ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Ông Dương Văn Rã, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;

e) Bà Hạ Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chánh Văn phòng thường trực Chương trình;

g) Ông Lê Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

h) Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

i) Ông Lê Quang Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ;

k) Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

l) Bà Võ Thị Thanh Xuân, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng;

m) Ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;

n) Ông Lê Thiếu Sơn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

o) Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng ban Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

p) Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình do Trưởng ban Ban Chủ nhiệm Chương trình phân công. Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban chủ nhiệm Chương trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. Chỉ đạo, định hướng nội dung thực hiện Chương trình hàng năm theo quy định của Pháp luật.

2. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

3. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ việc thực hiện Chương trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chương trình theo quy định.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và đào tạo, Xây dựng, Quốc phòng, Khoa học và công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban dân tộc;
- Trung ương Đoàn TNCS HCM;
- Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCCB (30b, TMH).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát