Quyết định 1243/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu: 1243/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định s 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết đnh s 2524/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thtục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Báo chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC):
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Cấp giấy phép hoạt động báo chí in

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý III/2016

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

2

Cấp giy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in

3

Cp lại giy phép hoạt động báo chí in

4

Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in

5

Cp giy phép xuất bản sphụ

6

Cp giy phép xuất bn phụ trương

7

Cấp giấy phép xuất bản đặc san

8

Cấp giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài

9

Cp giy phép In và phát hành báo chí Việt Nam nước ngoài

10

Chp thuận c nhà báo, phóng vn ra nước ngoài

11

Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài

12

Cấp giấy phép xuất bn bn tin (trong nước)

13

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (nước ngoài)

14

Cấp lại Giy phép xuất bản bản tin (nước ngoài)

15

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo in

16

Cho phép đăng tin, bài, phát biu trên báo điện t

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý IV/2016

 

17

Cho phép họp báo (nước ngoài)

18

Cho phép họp báo (trong nước)

19

Cấp Thẻ Nhà báo

20

Đổi Thẻ nhà báo

21

Cấp lại Thẻ nhà báo

22

Cp Giy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài

23

Cấp Giy phép lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài

24

Cho phép thay đổi trưng đại diện và các thành viên ca Văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài

25

Gia hạn giy phép thành lập văn phòng đại diện ca cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài

26

Cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in

27

Chấp thuận hoạt động hợp tác ca báo chí Việt Nam với nưc ngoài.

28

Thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí in

29

Thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử

B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý III/2016

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

2

Cấp giấy phép xuất bn bản tin (trong nước)

3

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

4

Cho phép họp báo (trong nước)

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý IV/2016

5

Cho phép họp báo (nưc ngoài)

6

Phát hành thông cáo báo chí