Quyết định 1236/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương
Số hiệu: 1236/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: 31/08/2017 Số công báo: Từ số 645 đến số 646
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-TTg

Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI THI HÀNH LUT QUN LÝ NGOI THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

KHAI THI HÀNH LUT QUN LÝ NGOI THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 03 ngày 12 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi là Luật) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước;

c) Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật;

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

đ) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

a) Ở trung ương:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Ở địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động quản lý ngoại thương; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại thương

a) Nội dung tập trung rà soát, xây dựng:

- Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS);

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra;

Các Danh mục hàng hóa phải kèm theo mã số hàng hóa theo Danh mục HS tương ứng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

b) Ở trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát).

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ, lấy ý kiến Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trong quá trình rà soát, xây dựng các Danh mục để kết quả rà soát đồng bộ, thống nhất.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp chung.

c) Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp chung.

d) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý ngoại thương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật

a) Xây dựng các Nghị định sau:

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Nghị định quy định chi tiết về quản lý, phát triển thương mại biên giới;

Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phát triển ngoại thương;

Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phòng vệ thương mại;

Nghị định quy định chi tiết về xuất xứ hàng hóa và chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 10 năm 2017.

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan đến ngoại thương:

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian báo cáo Chính phủ: Tháng 10 năm 2017.

c) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền Thông tư quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra.

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2017.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương.

3. Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và hằng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương đtổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.