Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số hiệu: 1222/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2075/TTr-SGDĐT ngày 13/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 25/8/2016.

2. Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2016.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I:

3.1. Cấp mầm non: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 06/01/2017 (gồm 18 tuần thực học).

3.2. Cấp tiểu học: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 07/01/2017 (gồm 18 tuần thực học).

3.3. Cấp THCS và THPT: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 14/01/2017 (gồm 19 tuần thực học).

3.4. Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 07/01/2017 (gồm 16 tuần thực học và 02 tuần dành cho các hoạt động khác).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

4.1. Cấp mầm non: Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 19/5/2017 (gồm 17 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

4.2. Cấp tiểu học: Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 20/5/2017 (gồm 17 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

4.3. Cấp THCS và THPT: Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 24/5/2017 (gồm 18 tuần thực học).

4.4. Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 20/5/2017 (gồm 16 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

5. Nghỉ Tết Nguyên đán:

Nghỉ từ ngày 25/01/2017 đến hết ngày 02/02/2017 (từ 28/12 âm lịch đến hết ngày mùng 06 Tết, trong đó có trùng các ngày thứ Bảy, chủ Nhật).

6. Kết thúc năm học:

Các ngành học, cấp học kết thúc năm học, tổ chức tổng kết năm học trước ngày 31/5/2017.

7. Ngày thi học sinh giỏi; ngày xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS; thi THPT quốc gia năm 2017:

7.1. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Ngày 19/3/2017 (chủ Nhật).

7.2. Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh: Ngày 23/10/2016 (chủ Nhật).

7.3. Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh tham dự kỳ thi quốc gia: Ngày 13/11/2016 (chủ Nhật).

7.4. Thi THPT quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học: Theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS: Trước ngày 15/6/2017.

8. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018:

8.1. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 trước ngày 15/7/2017.

8.2. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2017.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 theo Quyết định này và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Thủ trưng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Cng TTĐT, Trung tâm CB-TH;
- KGVX (N-VIC);
- Lưu: VT. Tr 38/7

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân