Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2012 hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người nuôi tôm bị thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm gây ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 1219/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 21/03/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT CHO NGƯỜI NUÔI TÔM BỊ THIỆT HẠI DO CÁC DỊCH BỆNH NGUY HIỂM GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Thông tư 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi;

Căn cứ Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phm vi điu chnh, đi tưng áp dụng

1. Phm vi điu chnh:

Dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại đối với tôm nuôi bao gồm:

a) Bệnh đốm trắng trên tôm sú và tôm chân trắng;

b) Hội chứng Taura trên tôm chân trắng;

c) Bệnh đầu vàng trên tôm sú và tôm chân trắng;

d) Bệnh hoại tử cơ trên tôm chân trắng;

đ) Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô trên tôm sú và tôm chân trắng.

2. Đối tượng áp dng:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nuôi tôm sú, tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị thiệt hại do các bệnh được quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Hình thc, điều kiện và h sơ đề ngh h tr:

1. Hình thức hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nuôi tôm sú, tôm chân trắng mắc bệnh được quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này được hỗ trợ một phần chi phí con giống để khôi phục lại sản xuất đối với hình thức nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh và quảng canh cải tiến.

2. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nuôi tôm sú, tôm chân trắng khi phát hiện tôm nuôi bị nhiễm các bệnh được quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này được hỗ trợ một phần chi phí để khôi phục sản xuất nếu đảm bảo các điều kiện sau:

a) Kịp thời khai báo với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc cơ quan thú y gần nhất khi tôm nuôi bị nhiễm bệnh và tuân thủ các hướng dẫn quy trình xử lý mầm bệnh của cơ quan chức năng nhằm bao vây, khống chế không để lây lan dịch bệnh.

b) Được cơ quan Thú y chẩn đoán xác định tôm nuôi mắc một trong các bệnh được quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này;

c) Có đăng ký chăn nuôi theo quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ- UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

d) Tôm giống thả nuôi có Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y cấp;

đ) Tuân thủ thời gian ngắt vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các ngành chuyên môn về phòng chống dịch bệnh.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

a) Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y cấp;

b) Biên bản xác minh bệnh thủy sản; Biên bản xác định tiêu độc khử trùng ao nuôi bị bệnh (có chữ ký của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Thú y và chủ hộ nuôi);

c) Bảng kê diện tích bị thiệt hại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan làm căn cứ thanh toán hỗ trợ.

Điều 3. Mức hỗ trợ khôi phục sản xuất

1. Đối với hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh: mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/ha mặt nước nuôi.

2. Đối với hình thức nuôi quảng canh cải tiến: mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/ha mặt nước nuôi.

Điều 4. Ngun kinh phí thc hiện

Sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách để chi, trong đó:

1. Ngân sách cấp tỉnh chi 80% chi phí hỗ trợ khôi phục sản xuất.

2. Ngân sách cấp huyện chi 20% chi phí hỗ trợ khôi phục sản xuất và các chi phí khác có liên quan (trang phục bảo hộ, chi phí xác minh dịch bệnh, chi phí giám sát tiêu độc khử trùng ao nuôi,…).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tình hình thực hiện Quyết định này, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc xử lý mầm bệnh, theo dõi, giám sát tình hình chi hỗ trợ, thanh quyết toán đảm bảo đúng đối tượng, số lượng theo quy định của Nhà nước và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các ngành và địa phương thực hiện chi và quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện dịch bệnh kịp thời và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức xử lý mầm bệnh và thực hiện chi hỗ trợ cho hộ chăn nuôi khôi phục sản xuất theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người nuôi tôm bị thiệt hại do bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng