Quyết định 1213/QĐ-BNN-XD điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt vùng Hà Trung tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)
Số hiệu: 1213/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG TIÊU THOÁT LŨ SÔNG HOẠT VÙNG HÀ TRUNG TỈNH THANH HÓA (GIAI ĐOẠN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Xây dựng số 16/2003/QH11; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật số 38/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định số 6889 QĐ/BNN-XDCB ngày 31/12/2001 phê duyệt lại dự án đầu tư; Quyết định số 1293 QĐ/BNN-XDCB ngày 06/5/2003 phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt vùng Hà Trung (giai đoạn 1) tỉnh Thanh Hóa; văn bản số 2063/BNN-XD ngày 18/7/2011 về đề cương khảo sát, lập dự án đầu tư hệ thống thủy lợi sông Lèn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 29/TTr-QLĐT-TĐ ngày 06/4/2012 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt vùng Hà Trung (giai đoạn 1) của Ban Quản lý đầu tư & xây dựng Thủy lợi 3 và hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số 365/XD-TĐ ngày 21/5/2012 và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều I Quyết định số 6889 QĐ/BNN-XDCB ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt vùng Hà Trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nạo vét sông Báo Văn, xây dựng cống Mỹ Quan Trang, cống Báo Văn và các hạng mục phục vụ quản lý vận hành để tiêu thoát lũ từ sông Báo Văn ra sông Lèn và sông Càn ra biển nhằm thực hiện một phần mục tiêu đầu tư của giai đoạn I được duyệt tại Quyết định số 6889 QĐ/BNN-XDCB nêu trên.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3.

3. Điều chỉnh khoản 5 (Địa điểm xây dựng và diện tích chiếm đất).

a) Địa điểm xây dựng: Huyện Hà Trung và Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

b) Diện tích đất sử dụng: 98,89 ha, trong đó:

- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn: 29,58 ha.

- Diện tích chiếm đất tạm thời: 69,31 ha.

4. Thay mục 7.1 (Các thông số kỹ thuật nạo vét sông trục) do chưa nạo vét dòng chính sông Càn và các sông trục khác.

TT

Đoạn sông

Thông số kỹ thuật nạo vét

Chiều dài

L (m)

Bđáy

(m)

Hệ số

mái m

Cao trình đáy Zđ (m)

1

Sông Càn:

 

 

 

 

 

- Tứ Thôn ÷ Mỹ Quan Trang (K0-K7 + 647)

7.647

20

1,5

(-2,5 ÷ -2,0)

2

Sông Báo Văn:

 

 

 

 

 

- Tứ Thôn ÷ Cống Báo Văn (K0+000 ÷ K5+741)

5.741

40

1,5

(-2,5 ÷ -2,5)

 

- Cống Báo Văn ÷ Cửa sông Báo Văn (K5+865 ÷ K9+263)

3.398

40

1,5

(-2,5 ÷ -3,0)

5. Thay mục 10.1 (Khối lượng chủ yếu bước 1) do chỉ thực hiện một phần của bước 1.

- Đất nạo vét: 1.208.157 m3

- Đất đắp bờ bao: 81.211 m3

- Đất đắp đường thi công: 11.269 m3

- Đào rãnh thoát nước: 10.171 m3

6. Điều chỉnh mục 10.3. (Thời gian thi công).

Hoàn thành trong năm 2012.

Điều 2. Điều chỉnh Điều I Quyết định số 1293 QĐ/BNN-XDCB ngày 06/5/2003 phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt vùng Hà Trung (giai đoạn 1) tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Tổng mức đầu tư: 81.592.955.000 đ (Tám mươi mốt tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng) trong đó:

- Chi phí xây dựng: 47.663.887.000đ

- Chi phí thiết bị: 2.827.103.000đ

- Chi phí khác: 8.214.538.000đ

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 21.887.427.000đ

- Chi phí dự phòng: 1.000.000.000 đ

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Cơ cấu vốn đầu tư:

- Phần kinh phí ngân sách Trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý đầu tư là: 59.705.528.000 đ (Năm mươi chín tỷ, bảy trăm linh năm triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng) để xây dựng công trình và các chi phí khác (trừ phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

- Phần kinh phí còn lại: 21.887.427.000 đ (Hai mươi mốt tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng) do ngân sách địa phương đầu tư để thực hiện toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và XDTL3 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH & ĐT, Bộ TC;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- UBND huyện Hà Trung, Nga Sơn (TH);
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Cty CPXDTL Thanh Hóa;
- Lưu VT, XD (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng