Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại
Số hiệu: 1201/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ: 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Căn cứ Quyết định số: 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 189/TTr-STP ngày 11 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1201/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại tới các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.

2. Yêu cầu

Các hoạt động trong Kế hoạch bám sát nội dung của Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại và Quyết định số: 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm chủ trì thực hiện, cơ quan đơn vị phối hợp và lộ trình thời gian thực hiện.

Đánh giá những kết quả đã đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

2. Xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên, tổ chức hòa giải thương mại

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh để tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo và giải quyết./.