Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 1152/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1152/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-TTG NGÀY 08/02/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 574/SNN-KL ngày 26 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa".

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng TTg (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ các VĐCB trong BVR & PCCCR tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp
- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-TTG NGÀY 08/02/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1152/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức triển khai thực hiện một cách toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và đẩy nhanh thực hiện xã hội hóa công tác QLBVR; xây dựng và đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực ở từng địa phương để bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), sử dụng rừng một cách có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu: UBND các cấp, các sở, ban, ngành quán triệt và nhận thức sâu sắc nội dung Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành về QLBVR và đất lâm nghiệp; thực hiện sự phân công, phân cấp quản lý nhà nước (QLNN) về rừng và đất lâm nghiệp; nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tổ chức thực hiện công tác QLBVR thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) tổ chức triển khai quán triệt Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh đến cơ quan, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn (hoàn thành trước 31/5/2012).

- Các ngành, cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của mình và được phân công tại Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung chuyên môn thuộc trách nhiệm của mình để tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh (hoàn thành trước 31/5/2012).

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. UBND cấp huyện:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020; kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011 - 2015 ở địa phương theo quy định (hoàn thành trước tháng 30/10/2012).

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020; kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011 - 2015 cấp xã (hoàn thành trước tháng 31/12/2012).

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê và xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng đảm bảo tiến tới rừng có chủ thực sự (Diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý trong từng huyện có Biểu kèm theo).

- Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện để chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trách nhiệm QLNN về rừng và đất lâm nghiệp theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo UBND, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trách nhiệm QLNN về rừng và đất lâm nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Huy động lực lượng và cân đối kinh phí của địa phương để bảo vệ rừng, PCCC rừng; chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng có liên quan như Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm để thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCC rừng ở địa phương.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động QLBVR, phát triển rừng, sử dụng rừng ở địa phương theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện công tác giao rừng, thu hồi rừng và đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về rừng và đất lâm nghiệp theo thẩm quyền.

Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng; chuyển đổi mục đích rừng; giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái với các quy định của pháp luật; cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đó phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

- Xây dựng, củng cố lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh và không ngừng đổi mới hoạt động theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham mưu giúp UBND các cấp thực hiện trách nhiệm QLNN về rừng và đất lâm nghiệp theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ở địa phương.

- Phối hợp với UBND các huyện, cơ quan Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, các chủ rừng xây dựng, thành lập hoặc củng cố các lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở, có kế hoạch tổ chức tập huấn, huấn luyện để thực thi nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCC rừng cho lực lượng này; lập kế hoạch, phương án tổ chức kiểm tra, truy quét ở các khu rừng đang xảy ra khai thác gỗ, phá rừng trái phép, triệt phá những "đầu nậu", chủ đường dây mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản để xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định.

- Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm trực thuộc hướng dẫn cấp xã lập hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực QLBVR và đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí chi trả trong hoạt động bảo vệ rừng và PCCC rừng ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật (hoàn thành trong tháng 7/2012).

b) Chỉ đạo Chi cục lâm nghiệp:

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng xây dựng quy hoạch BV&PTR giai đoạn 2011 - 2020; kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2015 (hoàn thành trước 31/5/2012).

- Phối hợp với Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện xây dựng Quỹ BV&PTR  ở địa phương; hướng dẫn xây dựng nguồn thu và các mục chi quỹ theo đúng quy định. Đề xuất cơ chế chính sách về phát triển rừng, sử dụng rừng và các quy định trong QLNN về quy phạm kỹ thuật lâm nghiệp trong nuôi dưỡng rừng, khoanh nuôi, cải tạo, trồng rừng, thâm canh, làm giàu rừng, quy trình khai thác lâm sản; xây dựng chính sách thu hút về BV&PTR, kinh doanh rừng ở địa phương tạo môi trường thuận lợi để phát triển rừng theo hướng hiệu quả và bền vững (hoàn thành trước 30/7/2012).

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, chủ rừng thực hiện quy hoạch, kế hoạch BV&PTR; tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả công tác lâm nghiệp ở từng địa phương.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thực hiện việc xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất của các Công ty Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện công tác giao, cho thuê, thu hồi đất lâm nghiệm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất lâm nghiệp; chỉ đạo và xử lý dứt điểm trình trạng mua bán đất lâm nghiệp trái pháp luật.

2.4. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Quỹ BV&PTR; xây dựng mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý chi tiêu, thanh quyết toán trình UBND tỉnh quyết định (hoàn thành trước 30/6/2012).

- Hàng năm, UBND cấp huyện căn cứ định mức quy định tại Điều 3 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh, lập dự toán kinh phí báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí, Sở Tài chính thực hiện thông báo kinh phí có mục tiêu cho ngân sách huyện và thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm theo chế độ quy định.

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn, thẩm định quy hoạch, kế hoạch về BV&PTR của các địa phương, đơn vị; thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các Dự án đầu tư về bảo vệ rừng, PCCC rừng và các dự án lâm nghiệp khác; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xem xét quy hoạch các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất chính sách đầu tư và cơ chế thu hút đầu tư trong hoạt động lâm nghiệp tại địa phương.

2.6. Sở Nội vụ:

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách; tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với lực lượng Kiểm lâm; phân bổ biên chế Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2.7. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Kiểm lâm, các đơn vị có liên quan các biện pháp, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực QLBVR và các vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn có phương án phối hợp với lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương và chủ rừng triển khai công tác PCCC rừng và tham gia chữa cháy khi có yêu cầu.

2.8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tổ chức quán triệt Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh cho cán bộ, chiến sỹ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng làm nhiệm vụ cấp bách bảo vệ rừng và PCCC rừng; hỗ trợ cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng. Chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng theo Quy chế đã được ký kết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng:

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng và các đơn vị Biên phòng đã nhận khoán quản lý bảo vệ rừng với các địa phương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BV&PTR; tổ chức thực hiện QLBVR, PCCC rừng, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên diện tích nhận khoán QLBVR; phối hợp, hỗ trợ cơ quan Kiểm lâm trong công tác BV&PTR ở địa phương, đơn vị.

2.10. Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa:

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp, chủ động có chương trình, kế hoạch phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BV&PTR …

III. KINH PHÍ

- Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch BV&PTR.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các ngành, địa phương hàng năm lập dự toán thực hiện công tác BV&PTR, xây dựng dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và UBND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này để đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 25 hàng tháng, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh; định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.