Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử Thành phố phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội”
Số hiệu: 1124/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 01/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐANG BẢO QUẢN TẠI LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 720/TTr-SNV ngày 25/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử Thành phố phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội” (Kèm theo Chương trình)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, PCVP; NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

CHƯƠNG TRÌNH

“CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐANG BẢO QUẢN TẠI LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giới thiệu và tăng cường sự hiểu biết của xã hội đối với công tác lưu trữ, giúp cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu được tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ qua các giai đoạn lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

b) Thông qua công bố tài liệu lưu trữ nhằm giới thiệu về sự hình thành, quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển của thành phố Hà Nội ngày càng vững về quốc phòng an ninh, mạnh về kinh tế, chính trị là một hình thức tuyên truyền có ý nghĩa lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ Thủ đô cũng như du khách gần xa đến với thành phố Hà Nội, hiểu hơn về Đất và Người Tràng An.

2. Yêu cầu

a) Công bố tài liệu lưu trữ phải có tính khái quát cao, phản ánh được quá trình hình thành và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội; thành tựu, kết quả tiêu biểu trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của Thành phố.

b) Tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lựa chọn đ công bố phải tiêu biểu, có giá trị quý, hiếm, đảm bảo tính lịch sử, khoa học, tính trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liệu.

c) Công bố tài liệu lưu trữ phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và lựa chọn các hình thức công bố tài liệu phải thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương được biết.

d) Thường xuyên đổi mới phương thức công bố tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liệu công bố tài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian địa lí để công chúng ở trong và ngoài nước có thể tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trữ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

II. CÁC NHIỆM VỤ

1. Tổ chức sưu tầm, biên dịch tài liệu Hán - Nôm, tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để phục vụ công bố.

2. Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố thông qua các hình thức: trưng bày, triển lãm, triển lãm ảo trên nền tảng kỹ thuật số, xuất bản ấn phẩm, xây dựng phim, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác vào thời điểm tổ chức các sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và sự kiện quan trọng của Thành phố.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Thành phố.

4. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Thành phố, nhất là cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ phương tiện cho phòng trưng bày và triển lãm tại Lưu trữ lịch sử Thành phố.

5. Xây dựng cổng thông tin công bố tài liệu lưu trữ lịch sử thành phố trên nền tảng có sẵn của Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội và tạo trang thông tin điện tử thành phần để phục vụ công bố tài liệu lưu trữ lịch sử theo quy định.

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian

Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2030.

2. Kinh phí

- Nguồn ngân sách Thành phố cấp hằng năm để thực hiện công bố tài liệu lưu trữ.

- Nguồn tài trợ và huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ công bố tài liệu lưu trữ;

- Phối hợp với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia lựa chọn, cung cấp tài liệu, tư liệu hình ảnh có liên quan đến sự hình thành và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội qua các thời kỳ để đưa ra trưng bày, triển lãm đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với mục đích, yêu cầu đề ra.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tổ chức triển lãm như: Công tác truyền thông, trang trí khánh tiết,... và nội dung khác có liên quan; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện dịch thuật tài liệu lưu trữ và sưu tầm, bổ sung các tài liệu thiếu thông tin để phục vụ công bố.

- Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần đón tiếp đại biểu dự triển lãm công bố tài liệu; tham mưu xây dựng Chương trình buổi lễ công bố tài liệu; chuẩn bị nội dung cho buổi lễ khai mạc, bế mạc triển lãm; Kịch bản chi tiết.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và lập dự toán kinh phí chi thường xuyên hằng năm cho việc công bố tài liệu lưu trữ.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Chương trình công bố tài liệu lưu trữ theo quy định.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ cung cấp tư liệu, tài liệu, hình ảnh có liên quan đến triển lãm công bố tài liệu lưu trữ;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các ngành trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Chương trình công bố tài liệu lưu trữ theo quy định hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về trưng bày, triển lãm, tăng cường tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử của thành phố, mạng xã hội. Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường khai thác, công bố, giới thiệu thông tin tài liệu lưu trữ điện tử.

5. Các cơ quan Báo, Đài của thành phố Hà Nội

Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về công bố tài liệu lưu trữ. Đăng tải, phát sóng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình, đưa tin, bài trên báo chí địa phương.

6. UBND các quận, huyện, thị xã

Tuyên truyền về trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ đến các cơ quan, đơn vị và người dân thuộc địa bàn quản lý.