Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bến xe tỉnh Kiên Giang
Số hiệu: 1122/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: BẾN XE TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các ô đất C1, C2, C3, C4, C5, C7 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng bến xe tỉnh và khu dân cư huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 156.480m2 (điều chỉnh lần 4);

Căn cứ Công văn số 328/UBND-KTCN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương triển khai đầu tư dự án bến xe tỉnh;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá và Tờ trình số 141/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bến xe tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bến xe tỉnh Kiên Giang với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Bến xe tỉnh Kiên Giang.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Lê Phát Huy.

5. Mục tiêu đầu tư:

Giải quyết ùn tắc giao thông tại ngã ba chợ Rạch Sỏi, tạo quỹ đất xây dựng khu dân cư và Trung tâm thương mại Rạch Sỏi, định hướng điều tiết các xe đi Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh từ bến xe Rạch Giá về đây nhằm giảm bớt lượng xe lưu thông trong nội ô.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng dự án Bến xe tỉnh với các hạng mục sau đây:

- Nhà điều hành, bán vé, chờ: 2.771m2.

- Nhà vệ sinh chung: 84m2.

- Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ (02 nhà bảo vệ mỗi nhà 13m2): 226m.

- Sân bãi đỗ xe: 8.945m2.

- Hệ thống cấp nước bên ngoài: 764m.

- Hệ thống thoát nước mưa: 680m.

- Hệ thống thoát nước thải: 120m.

- Trạm điện hạ thế và hệ thống chiếu sáng bên ngoài nhà dài 412m.

- Cây xanh: 3.393m2.

- San lấp mặt bằng toàn khu.

7. Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 61, huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích khu đất 22.762,9m2.

9. Phương án xây dựng: Xây mới.

10. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Không.

12. Tổng mức đầu tư: 39.799.609.000đ.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 29.863.560.000đ;

- Chi phí thiết bị: 2.223.250.000đ;

- Chi phí quản lý dự án: 796.005.000đ;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.163.327.000đ.

(Trong đó: Chi phí lập dự án là: 32.086.810.000đ/1,1 × 0,5086% = 148.358.000đ; thuế giá trị gia tăng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là: 148.358.000đ

× 10% = 14.836.000đ);

- Chi phí khác: 306.155.000đ.

(Trong đó: Phí thẩm định dự án là: 39.799.609.000đ × 0,0158% = 6.288.000đ);

- Chi phí dự phòng: 3.447.312.000đ.

13. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn quỹ đất của 02 dự án Bến xe tỉnh và Trung tâm thương mại Rạch Sỏi: 29.799.609.000 đồng.

- Vốn từ kinh phí bồi thường vật kiến trúc của bến xe hiện hữu: 10.000.000.000 đồng.

14. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

15. Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2013.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Dự án này có sử dụng vốn quỹ đất. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án tài chính riêng cho dự án để các ngành chức năng xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá) và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam