Quyết định 1110/QĐ-BNN-TCTL năm 2012 phê duyệt kết quả hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn
Số hiệu: 1110/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN PHỔ BIẾN CÔNG NGHỆ THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH & VSMTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Quyết định số: 2893/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010; 760/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/4/2011; 2515/QĐ-BNN-TCTL ngày 24/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề cương các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2011;

Căn cứ các Quyết định số: 1450/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2011; 2753/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đấu thầu các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2011;

Căn cứ các Quyết định số: 1305/QĐ-BNN-TC ngày 17/6/2011; 1701/QĐ-BNN-TC ngày 01/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2011;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT năm 2011 với các nội dung sau:

1. Hoạt động truyền thông:

1.1. Các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng:

- Tuyên truyền trên các báo, tạp chí: 04 báo và 01 tạp chí và TT xã Việt Nam.

- Sản xuất và phân phối 04 số bản tin Nước sạch & VSMT.

- Nâng cấp website của các hoạt động truyền thông trang Web: www.cerwass.org.vn của Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT và thư viện điện tử.

- Tuyên truyền trên Đài tiếng nói Việt Nam.

- Tuyên truyền trên Đài Truyền hình Việt Nam.

1.2. Sản xuất phát hành và phân phối các tài liệu truyền thông:

- Tài liệu nghe nhìn.

- Các tài liệu in.

1.3. Truyền thông trực tiếp:

- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT.

2. Hoạt động tập huấn:

- Tổ chức 02 lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho xã viên Hợp tác xã, người lao động nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về nước sạch, vệ sinh và sức khỏe tại tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thôn về nước sạch và VSMTNT cho cán bộ, hội viên Hội nước sạch và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.

3. Hướng dẫn và phổ biến công nghệ:

Xây dựng 03 phim và in 3.000 đĩa VCD gồm:

- Hướng dẫn xây dựng, sử dụng nhà tiêu vượt lũ bằng bêtông cốt thép vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long.

- Cải thiện cấp nước, xử lý nước và trữ nước hộ gia đình.

- Hướng dẫn một số phương pháp xử lý nước sinh hoạt khẩn cấp cho nhân dân vùng bị lũ, lụt.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các tài liệu truyền thông và hướng dẫn phổ biến công nghệ (có kế hoạch phát lại nhiều lần các chương trình Truyền hình và phát thanh trên đài phát thanh truyền hình của tỉnh).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT; TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 


PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị

Kế hoạch

Thực hiện

Ghi chú

1

Các hoạt động truyền thông

 

 

 

 

1.1

Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

 

 

 

a

Thông tin Tuyên truyền trên các báo, tạp chí

 

 

 

 

-

Báo Nhân Dân

bài

24

24

 

-

Báo Nông nghiệp Việt Nam

bài

30

30

 

-

Báo Nông thôn Ngày nay

bài

22

22

 

-

Báo Lao động - Xã Hội

bài

22

22

 

-

Đặc san Môi trường và Cuộc sống

Số tạp chí

2

2

4.000 cuốn

 

Thông tấn xã Việt Nam:

 

 

 

 

-

- Tuyên truyền trên trang Web: http://news.vnanet.vn

Tin

- 136 tin;

- 136 tin;

 

- Tạp chí Tin, ảnh Dân tộc và miền núi

Trang chuyên mục

- 04 số (mỗi chuyên mục 02 trang khổ A4)

- 04 số (mỗi chuyên mục 02 trang khổ A4)

 

- Tuyên truyền trên Truyền hình Thông tấn xã

Phóng sự

- 04 (04 phút/phóng sự)

- 04 (04 phút/phóng sự)

 

b

Các hoạt động truyền thông trên Web, thư viện điện tử và Tạp chí nước sạch và VSMT

 

 

 

 

-

Sản xuất và phân phối 04 số bản tin "Nước sạch và VSMT nông thôn" gửi tới các tổ chức ban ngành cá nhân hoạt động trong lĩnh vực NS&VSMT trên toàn quốc

Số bản tin

4

4

20.000 cuốn

-

Duy trì, cập nhật, viết và upload bài trên Website http://www.cerwass.org.vn

Tin, bài, ảnh

- Nâng cấp trang web

- 100 tin, 15 bài, 55 ảnh

- Nâng cấp trang web

- 100 tin, 15 bài, 55 ảnh

 

c

Truyền thông trên đài Truyền hình Việt Nam

 

 

 

 

 

Đưa tin phản ánh các hoạt động của chương trình MTQG trên VTV1 tập trung vào sự kiện TLQG, ngày Nước, ngày Môi trường thế giới

Tin

15

15

 

 

Xây dựng phim tuyên truyền, cổ động phát trên VTV1

Phim

5

5

Phim phát 40 giây trên VTV1

 

Chương trình Nông thôn ngày nay (chương trình chuyên đề về Nông thôn): xây dựng Phóng sự khoảng 15-20 với đề tài Nước sạch và VSMT Nông thôn trong Chương trình Phát triển Nông thôn mới

Chương trình

2

2

 

d

Tuyên truyền trên Đài tiếng nói Việt Nam

 

 

 

 

-

Phát sóng thông điệp tuyên truyền về NSVSMT Nông thôn

Thông điệp

30

30

 

-

Xây dựng và phát sóng chương trình Tin tức - Sự kiện - Hỏi đáp về nước sạch và VSMT

Chương trình

20

20

 

-

Xây dựng và phát sóng Chương trình tọa đàm về nước sạch và VSMTNT

Chương trình

3

3

 

-

Xây dựng và phát sóng câu chuyện truyền thanh tuyên truyền về sử dụng nước sạch và nhà tiêu HVS và các hoạt động liên quan đến cấp nước và VSMTNT.

Câu chuyện

5

5

 

1.2

Sản xuất, phát hành và phân phối các tài liệu truyền thông

 

 

 

 

a

Tài liệu nghe nhìn

 

 

 

 

-

In ấn đĩa phim cổ động cấp phát cho Đài truyền hình các địa phương để phát sóng và cấp phát cho TTN các tỉnh sử dụng làm tài liệu Truyền thông

đĩa

1.000

1.000

Đĩa DVD chuẩn sAVI dạng DATA

-

In đĩa CD chuẩn WAV hoặc MP3 thông điệp và câu chuyện truyền thanh gửi cho địa phương để phát sóng trên Đài truyền hình Tỉnh

đĩa

1.000

1.000

Đĩa CD chuẩn

b

Sản xuất các tài liệu in

 

 

 

 

-

Poster tuyên truyền về cung cấp Nước sạch cho người dân Nông thôn

tờ

15.000

15.000

 

-

Poster tuyên truyền về Vệ sinh MT cho người dân Nông thôn

tờ

15.000

15.000

 

-

Tờ rơi "Giải pháp xử lý nước cho vùng hạn hán"

tờ

150.000

150.000

 

1.3

Truyền thông trực tiếp

 

 

 

 

-

Hưởng ứng Tuần lễ QG Nước sạch và VSMT (tổ chức meeting, băng rôn, Pano …)

 

- Lễ phát động tại 01 địa phương

- Pano tuyên truyền tại Trung tâm

- Lễ phát động tại 01 địa phương (tỉnh Điện Biên)

- Pano tuyên truyền tại Trung tâm

 

2

Tập huấn

 

 

 

 

2.1

Tập huấn phổ biến kiến thức cho xã viên HTX, người lao động nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về Nước sạch, vệ sinh, sức khỏe tại tỉnh Phú Thọ; Bắc Giang

Lớp

2

2

100 học viên

2.2

Tập huấn phổ biến kiến thức cho hội viên Hội Nước sạch nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về NS, Vệ sinh, sức khỏe tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh

Lớp

2

2

100 học viên

3

Hướng dẫn chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

3.1

Xây dựng 01 phim và in 1.000 đĩa: "Hướng dẫn xây dựng và sử dụng nhà tiêu tự hoại vượt lũ bằng bê tông cốt thép cho vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long"

Phim

01 phim và 1.000 đĩa VCD

01 phim và 1.000 đĩa VCD

 

3.2

Xây dựng 01 phim và in 1.000 đĩa: "Cải thiện cấp nước, xử lý nước, trữ nước hộ gia đình".

Phim

01 phim và 1.000 đĩa VCD

01 phim và 1.000 đĩa VCD

 

3.3

Xây dựng 01 phim và in 1.000 đĩa: "Hướng dẫn một số phương pháp xử lý nước sinh hoạt khẩn cấp cho nhân dân vùng bị lũ, lụt".

Phim

01 phim và 1.000 đĩa DVD chuẩn AVI dạng DATA

01 phim và 1.000 đĩa DVD chuẩn AVI dạng DATA