Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng bằng - chi nhánh Cấp nước Giá Rai sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 11/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG - CHI NHÁNH CẤP NƯỚC GIÁ RAI SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIÁ RAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ; Thông tư số 233/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 372/TTr-STC ngày 29 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng bằng - chi nhánh Cấp nước Giá Rai (gọi tắt là Công ty) sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã Giá Rai theo Bảng giá nước sạch sinh hoạt cho từng đối tượng sử dụng, cụ thể như sau:

Mục

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá (Đồng/m3)

1

Nước sinh hoạt các hộ dân cư

 

 

- Từ 1m3 đến 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)

5.280

 

- Trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng)

6.600

 

- Trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng)

7.260

 

- Trên 30m3 (hộ/tháng) trở đi

7.720

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học và bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng (theo thực tế sử dụng)

7.850

3

Hoạt động sản xuất vật chất (theo thực tế sử dụng)

8.840

4

Kinh doanh dịch vụ (theo thực tế sử dụng)

9.770

5

Giá tiêu thụ nước sạch bình quân

6.600

Mức giá quy định trên đã bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng (VAT); chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định.

Điều 2. Quy định về điều kiện áp dụng

1. Các hộ gia đình chỉ sử dụng nước cho nhu cầu sinh hoạt thì tùy theo khối lượng nước sử dụng có đơn giá khác nhau và được quy định tại Mục 1 (Bảng giá nước sạch sinh hoạt cho từng đối tượng sử dụng).

Trường hợp dùng chung một đồng hồ nước, nhưng sử dụng nước cho nhiều mục đích khác nhau thì áp dụng đơn giá tiêu thụ nước sạch, như sau:

- Đối với hộ sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ thì sử dụng đến 30m3 tính theo giá nước sinh hoạt hộ dân cư; phần vượt trên 30m3 thì áp dụng đơn giá tính theo đối tượng sử dụng khác nhau và được quy định tại Mục 3 và Mục 4 (Bảng giá nước sạch sinh hoạt cho từng đối tượng sử dụng);

- Đối với hộ kinh doanh phòng trọ thì sử dụng đến 30m3 tính theo giá nước sinh hoạt hộ dân cư; phần vượt trên 30m3 thì áp dụng đơn giá tính theo đối tượng sử dụng nước kinh doanh dịch vụ và được quy định tại Mục 4 (Bảng giá nước sạch sinh hoạt cho từng đối tượng sử dụng).

2. Trường hợp bán sỉ cho khách hàng có số lượng nước tiêu thụ lớn, bán qua đồng hồ tổng (để bán lại cho các đối tượng tiêu dùng lẻ). Công ty được phép định giá bán thấp hơn (chiết khấu cho khách hàng), để đảm bảo giá tiêu thụ nước sinh hoạt bán lẻ không được vượt đơn giá nước tiêu thụ theo Bảng giá nước sạch sinh hoạt cho từng đối tượng sử dụng.

3. Về chất lượng nước sạch: Công ty phải đảm bảo theo các quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định tại thời điểm cung cấp.

Điều 3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017 (kỳ ghi thu tiền nước tháng 10 năm 2017 trở đi)

Giao Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng bằng - chi nhánh Cấp nước Giá Rai chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi đến các khách hàng đang sử dụng nước được biết và xử lý các mối quan hệ có liên quan theo quy định về hợp đồng kinh tế hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai; Giám đốc chi nhánh Cấp nước Giá Rai - Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng bằng và Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Trung