Quyết định 1082/QĐ-NHNN năm 2012 phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
Số hiệu: 1082/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 19/08/2013

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1082/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-CTN ngày 3/8/2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét yêu cầu nhiệm vụ công tác;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng NHNN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công công tác của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN):

1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thống đốc và các Phó Thống đốc theo đúng trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc đã được quy định tại Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN ngày 7/11/2008 của Thống đốc NHNN.

3. Bảo đảm tính tập trung, dân chủ, minh bạch, hợp lý và hiệu quả trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo NHNN.

4. Phân công theo lĩnh vực và khối công việc phụ trách của từng đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN, tạo sự chủ động và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Thống đốc Nguyễn Văn Bình:

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn Ngành. Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; chiến lược phát triển ngành ngân hàng; hiện đại hóa ngân hàng; kiểm toán hoạt động của NHNN; công tác văn phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kiểm toán nội bộ.

- Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính-tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

2. Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Trực tại Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo xử lý các công việc cụ thể do Thống đốc giao.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

a. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo (hoặc báo cáo Thống đốc chỉ đạo) xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn về công tác tín dụng, thanh tra, giám sát và đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

b. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hoặc đột xuất họp giao ban để kiểm điểm và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

3. Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; công tác pháp chế; hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của các Hiệp hội trong Ngành ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin tín dụng.

4. Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác chính sách tiền tệ, tín dụng, dự báo, thống kê tiền tệ; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trung ương; công tác thi đua, khen thưởng; công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ, Vụ Tín dụng, Sở giao dịch, Vụ Thi đua-khen thưởng, Thời báo Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội, cụ thể:

a. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo (hoặc báo cáo Thống đốc chỉ đạo) xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn về công tác tín dụng, thanh tra, giám sát và đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

b. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội định kỳ hoặc đột xuất họp giao ban để kiểm điểm và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

5. Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành Ngân hàng; công nghệ thông tin và công tác thanh toán; Dự án đầu tư Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS).

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cục Công nghệ tin học, Vụ Thanh toán, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ban quản lý Dự án FSMIMS, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Phó Thống đốc Lê Minh Hưng:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm; phụ trách các công tác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế; quản lý ngoại hối; cán cân thanh toán quốc tế; hoạt động của các dự án tín dụng quốc tế do Ngân hàng Nhà nước quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (theo Quyết định số 2427/QĐ-NHNN ngày 08/11/2011 của Thống đốc NHNN), trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề liên quan đến quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Quản lý Ngoại hối, Ban Quản lý các dự án tín dụng Quốc tế ODA.

- Thống đốc phụ khuyết của Việt Nam tại các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á.

7. Phó Thống đốc Đào Minh Tú:

- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm; phụ trách công tác tiền tệ, kho quỹ; công tác kế toán tài chính, xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính; công tác quản trị.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Tài chính – Kế toán, Cục Quản trị, Ban Quản lý Dự án NH.09, Nhà máy in tiền Quốc gia.

Điều 3. Ngoài các lĩnh vực công việc phụ trách và chỉ đạo các đơn vị cụ thể theo phân công trên, việc chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng do Phó Thống đốc phụ trách theo từng lĩnh vực đã phân công. Các chức danh kiêm nhiệm của mỗi đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN được thực hiện theo quyết định phân công riêng.

Căn cứ tình hình thực tế, Thống đốc xem xét, điều chỉnh việc phân công, công việc của Thống đốc và các Phó Thống đốc để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4. Khi Thống đốc vắng mặt tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và nếu xét thấy cần thiết, Thống đốc ủy nhiệm một Phó Thống đốc thay mặt Thống đốc chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Ngân hàng Nhà nước và một số công việc thuộc lĩnh vực Thống đốc phụ trách.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 239/QĐ-NHNN ngày 10/02/2012 và Quyết định số 383/QĐ-NHNN ngày 02/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 6. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng và các Phó TTg (để báo cáo);
- VPTW và các Ban của Đảng;
- VPCP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND Tp. HN; UBND Tp.HCM;
- ĐU NHTW, CĐ NHVN, CĐNHNN,CĐNHNNTW, Đoàn TN NHTW;
- BHTG; HHNH, Hiệp hội QTDND;
- Lưu: VP.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình