Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017
Số hiệu: 1063/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Thực hiện văn bản số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra Kinh tế - xã hội năm 2017 của Thanh tra tỉnh (có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Pleiku và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính ph;
- TT.T
nh ủy;
- TT.HĐND
tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Cơ quan, đơn vị là
đối tượng thanh tra;
- Thanh tra tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 CỦA THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI ĐIỂM THANH TRA

THỜI GIAN THANH TRA

GHI CHÚ

1

Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông

Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng bản

2013-2016

Quý I

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang

Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác đầu tư xây dựng

2014-2016

Quý I

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ

Thanh tra việc quản lý, sử dng ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2014-2016

Quý II

 

4

Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai và BQL DA các huyện nằm trong vùng dự án

Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng bản trên địa bàn tỉnh

Từ khi triển khai dự án đến nay

Quý II

 

5

Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tất cả các nguồn kinh phí

2013-2016

Quý II

 

6

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa

Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác đầu tư xây dựng

2013-2016

Quý II

 

7

Ủy ban nhân dân huyện Kbang

Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng bản.

2014-2016

Quý III

 

8

S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra việc thực hiện các dự án về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2013-2016

Quý III

 

9

Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tất cả các nguồn kinh phí

2013-2016

Quý III

 

10

Ủy ban nhân dân huyện la Pa

Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác đầu tư xây dựng

2014-2016

Quý III

 

11

Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku

Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2014-2016

Quý IV

 

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Pơ và các trường trực thuộc

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tất cả các nguồn kinh phí

2014-2016

Quý IV