Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 1060/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát th tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

A

Lĩnh vực Qun lý công sản

01

Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kcả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

02

Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước thuộc địa phương

03

Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

04

Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của tỉnh

Phần II

NỘI DUNG CA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Lĩnh vực Quản lý công sản

1. Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (k cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên sở nhà đất thực hiện bán) từ stiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyn nhượng quyền sử dụng đt

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ - Sở Tài chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý).

Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước cấp tỉnh thực hiện thanh toán theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày lễ.

b) Cách thức thc hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phn, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Sở, ngành, công ty Nhà nước đề nghị chi trả tiền (trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) (bản chính).

+ Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định các khoản chi phí có liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính).

+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (noi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời (bản chính).

+ Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) (bản sao).

- Slượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan/người thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước các cấp.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một snội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

 

2. Thủ tục chi trả số tiền thu được t bán tài sản trên đất của công ty nhà nước thuộc địa phương

a) Trình t thực hin

Bước 1: Công ty nhà nước thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ - Sở Tài chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đi với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý).

Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước cấp tỉnh thực hiện thanh toán theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày lễ.

b) Cách thức thc hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ scơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất công ty Nhà nước; trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán (bản chính).

+ Văn bản phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản phê duyệt giá bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bản chính).

+ Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) (Bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Công ty nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan/người thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước các cấp.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một snội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

 

3. Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thc hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

a) Trình tự thực hiện

- Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư:

Bước 1: Cơ quan chủ quản (Sở, ngành thuộc UBND tỉnh) thực hiện gửi văn bản đề nghị được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyn nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét, quyết định số tiền được sử dụng đthực hiện dự án đầu tư.

- Cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư:

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các sở, ngành thuộc UBND tỉnh) thực hiện gửi h sơ đến chủ tài khoản tạm giữ - Sở Tài chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đi với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý)

Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiền gửi có mục đích.

Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát thanh toán, quyết toán vn đầu tư theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày lễ.

b) Cách thc thc hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ :

- Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính)

+ Văn bản của Sở, ngành và công ty nhà nước (đối với quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý) đề nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư. Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản để được cp tiền. Tài khoản để được nhận tiền là tài khoản tiền gửi có mục đích (có mã chi tiết là 92019 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất) do chủ đầu tư làm chủ tài khoản được mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (bản chính)

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng đi với dự án đu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (đối với những trường hợp chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản) (bản chính)

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoặc Kế hoạch vốn thực hiện dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) (Bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan/người thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước các cấp.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

i) Yêu cầu, điều kiện thc hiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một snội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

 

4. Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà trong khuôn viên s nhà, đất khác (nếu có) của quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của tỉnh

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản thực hiện gửi hồ đến chủ tài khoản tạm giữ - Sở Tài chính, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý).

Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tin từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước cấp tỉnh thực hiện thanh toán theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ ngày lễ.

b) Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Sở, ngành (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc UBND tỉnh quản lý). Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán (bản chính).

+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (noi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời (bản chính)

+ Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) (Bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan/người thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Kho bạc nhà nước các cấp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một snội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010