Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (31/3/2012)
Số hiệu: 1060/QĐ-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1060/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA (THỜI ĐIỂM 31/3/2012)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 2130/TTg-DMDN ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/3/2012 để cổ phần hóa cho các doanh nghiệp sau:

1. Tổng Công ty Mía đường I - Công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường I).

2. Tổng Công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường II).

3. Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ - Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam).

4. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương.

5. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương.

Điều 2. Các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 Quyết định này, lấy thời điểm 31/3/2012 để khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính quý để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc cổ phần hóa các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 1,3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Ban ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần