Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình
Số hiệu: 1049/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 75/TTr-STTTT ngày 16 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu mở của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình.

- Tổng hợp, thẩm định, tham mưu kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số hoặc khi có yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu mở của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn toàn thông tin.

2. Các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình

- Xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

- Đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ thống thông tin đã triển khai tại Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình khi được yêu cầu và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình NB;
- Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP6, TH-CB.
NP_VP6_QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

DỮ LIỆU MỞ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Tên dữ liệu

Mô tả dữ liệu

Cơ quan chủ quản

Hình thức chia sẻ dữ liệu

Nguồn cơ sở dữ liệu

I

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Thông tin cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

2

Thông tin xã/phương/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quận/huyện/thành phố

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin xã/phương/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quận/huyện/thành phố

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin xã/phương/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quận/huyện/thành phố

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

3

Số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

Mục đích: Quản lý, tra cứu số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập/ngoài công lập

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

4

Cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập/ngoài công lập

Mục đích: Quản lý, tra cứu cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập/ngoài công lập

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập/ngoài công lập

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

5

Danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

6

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không BHYT

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không BHYT

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

BHYT, không BHYT

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

7

Danh sách các cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép hoạt động

Mục đích: Quản lý, tra cứu các cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép hoạt động

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép hoạt động

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

8

Danh sách các cơ sở dược được cấp giấy phép hoạt động

Mục đích: Quản lý, tra cứu các cơ sở dược được cấp giấy phép hoạt động

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các cơ sở dược được cấp giấy phép hoạt động

Sở Y tế

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

9

Tra cứu văn bản

Mục đích: Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

CSDL quốc gia về VBQPPL đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

10

Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Mục đích: Quản lý, tra cứu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp

11

Danh sách công chứng viên

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách công chứng viên

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin công chứng viên

Sở Tư pháp

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp

12

Kết quả công chứng

Mục đích: Quản lý, tra cứu kết quả công chứng

Phạm vi: Cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Số lượng công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh (định kỳ 6 tháng/hàng năm theo Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp, định kỳ 6 tháng hàng năm)

Sở Tư pháp

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

13

Các tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý

Mục đích: Quản lý, tra cứu tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

14

Thông báo công khai việc đấu giá

Mục đích: Tra cứu thông tin về đấu giá tài sản

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Nội dung đăng tải theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Sở Tư pháp

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Pdf

III

LĨNH VỰC THANH TRA

15

Quyết định thanh tra, quyết định giám sát đoàn thanh tra

Mục đích: Quản lý, tra cứu quyết định thanh tra, quyết định giám sát đoàn thanh tra

Phạm vi: Thanh tra tỉnh Ninh Bình, Cán bộ thanh tra cơ quan thuộc tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin quyết định thanh tra, quyết định giám sát đoàn thanh tra

Thanh tra tỉnh

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

16

Kế hoạch năm về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh

+ Mục đích: Tra cứu công khai số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra (UBND tỉnh- Thanh tra tỉnh).

+ Phạm vi: toàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

 

17

Thông báo các kết luận thanh tra

Mục đích: Tra cứu thông báo công khai các kết luận thanh tra. Phạm vi: Thanh tra tỉnh Ninh Bình, Cán bộ thanh tra cơ quan thuộc tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

18

Các tài liệu mẫu lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Mục đích: Tra cứu các quy định tài liệu mẫu

Phạm vi: Thanh tra tỉnh Ninh Bình, Cán bộ thanh tra cơ quan thuộc tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin văn bản, tài liệu mẫu

Thanh tra tỉnh

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

IV

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

19

Giá xe khách

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá xe khách

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá xe khách

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

20

Danh sách cầu đường

Mục đích: Quản lý, tra cứu cầu đường

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cầu đường

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

21

Danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe

Mục đích: Quản lý, tra cứu các tuyến đường cấm đỗ xe

Phạm vi: Trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy quyền quản lý

Nội dung: Thông tin các tuyến đường cấm đỗ xe

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

22

Luồng, tuyến xe khách, xe buýt

Mục đích: Quản lý, tra cứu luồng, tuyến xe khách, xe buýt

Phạm vi: Trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy quyền quản lý

Nội dung: Thông tin luồng, tuyến xe khách, xe buýt

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

23

Phân loại đường để tính cước vận tải

Mục đích: Quản lý, tra cứu phân loại đường để tính cước vận tải

Phạm vi: Trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc được ủy quyền quản lý

Nội dung: Thông tin phân loại đường để tính cước vận tải

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

24

Giá học phí các cơ sở lái xe

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá học phí các cơ sở lái xe

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá học phí các cơ sở lái xe

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

25

DS cơ sở đào tạo giấy phép lái xe

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách cơ sở đào tạo giấy phép lái xe

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin danh sách cơ sở đào tạo giấy phép lái xe

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

26

Các hãng taxi, thông tin xe taxi

Mục đích: Quản lý, tra cứu các hãng taxi, thông tin xe taxi

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các hãng taxi, thông tin xe taxi

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

27

Danh sách DN cung cấp dịch vụ vận tải

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

28

Thông tin trung tâm sát hạch

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin trung tâm sát hạch

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin trung tâm sát hạch

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

29

Địa điểm tuyển sinh, sát hạch

Mục đích: Quản lý, tra cứu địa điểm tuyển sinh, sát hạch

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin địa điểm tuyển sinh, sát hạch

Sở Giao thông vận tải

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

V

LĨNH VỰC NỘI VỤ

30

Báo cáo số đại biểu HĐND (TT03/2018/TT-BNV)

Mục đích: Quản lý, tra cứu Báo cáo số đại biểu HĐND (TT03/2018/TT-BNV)

Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Nội vụ Nội dung: Thông tin Báo cáo số đại biểu HĐND (TT03/2018/TT-BNV)

Sở Nội vụ

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Phần mềm quản lý cán bộ của Tỉnh

VI

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

31

Biểu đồ Tổng số doanh nghiệp: đăng ký mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại

Mục đích: Xem Tổng số doanh nghiệp: đăng ký mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tổng số doanh nghiệp: đăng ký mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt động trở lại

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

32

Thông tin doanh nghiệp

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin doanh nghiệp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

33

Danh sách liên hiệp hợp tác xã

Mục đích: Quản lý, tra cứu liên hiệp hợp tác xã

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin liên hiệp hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

34

Danh sách hợp tác xã

Mục đích: Quản lý, tra cứu hợp tác xã

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được tích hợp trên NGSP/ LGSP

35

Dự án đầu tư công trên địa bàn

Mục đích: Quản lý, tra cứu dự án đầu tư công trên địa bàn

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin dự án đầu tư công trên địa bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

36

Tình hình cân đối và phân bổ nguồn lực đầu tư công

Mục đích: Quản lý, tra cứu tình hình cân đối và phân bổ nguồn lực đầu tư công

Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

37

Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công

Mục đích: Quản lý, tra cứu tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công

Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

38

Dự án đầu tư trên địa bàn

Mục đích: Quản lý, tra cứu dự án đầu tư trên địa bàn

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin dự án đầu tư trên địa bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

VII

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO

39

Lịch sự kiện, lễ hội

Mục đích: Quản lý, tra cứu lịch sự kiện, lễ hội

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin lịch sự kiện, lễ hội

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

40

Danh sách thông tin huấn luyện viên thể thao

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin huấn luyện viên thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin huấn luyện viên thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

41

Danh sách thông tin vận động viên thể thao

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin vận động viên thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin vận động viên thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

42

Danh sách thông tin trọng tài

Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin trọng tài

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin trọng tài

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

43

Danh sách thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương

Mục đích: Quản lý, tra cứu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

44

Danh sách Địa điểm thể dục thể thao

Mục đích: Quản lý, tra cứu địa điểm thể dục thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin địa điểm thể dục thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

45

Danh sách bộ môn thể thao

Mục đích: Quản lý, tra cứu bộ môn thể thao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin bộ môn thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

46

Danh sách huy chương

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách huy chương

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin huy chương

Sở Văn hóa và Thể thao

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

VIII

LĨNH VỰC DU LỊCH

47

Danh sách và thông tin các tài nguyên du lịch nổi bật

Mục đích: Quản lý, tra cứu tài nguyên du lịch nổi bật

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tài nguyên du lịch nổi bật

Sở Du lịch

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

48

Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch được cấp phép

Mục đích: Quản lý, tra cứu cơ sở lưu trú

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cơ sở lưu trú

Sở Du lịch

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

49

Danh sách các công ty lữ hành du lịch được cấp phép

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách công ty lữ hành

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin công ty lữ hành

Sở Du lịch

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

50

Danh sách hướng dẫn viên du lịch

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách hướng dẫn viên du lịch

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin hướng dẫn viên du lịch

Sở Du lịch

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

IX

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

51

Công khai giá cả thị trường

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá thị trường

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá thị trường

Sở Tài chính

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

CSDL về giá

52

Công khai ngân sách tài chính

Mục đích: Công khai báo cáo công khai ngân sách

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Chia sẻ, công khai ngân sách

Sở Tài chính

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/Word/Hệ thống Tabmis

53

Thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Mục đích: Quản lý, tra cứu thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Phạm vi: Cơ quan nhà nước

Nội dung: Thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Sở Tài chính

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Phần mềm quản lý tài sản trên 5 triệu

X

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

54

Tra cứu điểm thi

Mục đích: Quản lý, tra cứu thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Phạm vi: Cơ quan nhà nước

Nội dung: Thống kê tình hình tăng giảm tài sản

Sở Giáo dục và

Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

55

Danh sách các trường học theo cấp học

Mục đích: Quản lý, tra cứu các trường học theo cấp học

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các trường học theo cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

56

Số học sinh từng cấp

Mục đích: Quản lý, tra cứu số học sinh từng cấp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số học sinh từng cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

57

Số giáo viên từng cấp

Mục đích: Quản lý, tra cứu số giáo viên từng cấp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số giáo viên từng cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

58

Số lớp học trên các trường học

Mục đích: Quản lý, tra cứu số lớp học trên các trường học

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số lớp học trên các trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

59

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia

Mục đích: Tra cứu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia: Mầm non, Tiểu học (mức độ 2), Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

60

Tỷ lệ phòng học kiên cố

Mục đích: Tra cứu tỷ lệ phòng học kiên cố

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

61

Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

Mục đích: Tra cứu tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ đi học chung, cấp: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ); Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi, cấp: TH (nam, nữ), THCS (nam, nữ), THPT (nam, nữ);

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

62

Kết quả học tập của học sinh

Mục đích: Tra cứu kết quả học tập của học sinh

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Tỷ lệ về hạnh kiểm; Tỷ lệ về học lực

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

63

Học và thi trực tuyến

Mục đích: Tổ chức học và thi trực tuyến

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Cung cấp phân hệ học trực tuyến; phân hệ thi trực tuyến bao gồm cả ngân hàng đề thi

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

64

Tuyển sinh đầu cấp

Mục đích: Nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 1, 6 và 10

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Cung cấp giao diện để phụ huynh học sinh, học sinh nộp hồ sơ trực tuyến

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

PDF/ Ảnh

65

Thư viện bài giảng điện tử

Mục đích: Thư viện bài giảng điện tử trực tuyến

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Cung cấp bài giảng điện tử cho từng cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Bài giảng điện tử

66

Thư viện điện tử

Mục đích: Thư viện điện tử trực tuyến

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Cung cấp nguồn sách, tài liệu điện tử phục vụ công tác tra cứu dạy và học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

PDF/ Ảnh

XI

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

67

Bảng giá vật liệu xây dựng

Mục đích: Quản lý, tra cứu bảng giá vật liệu xây dựng

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin bảng giá vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

68

Thông tin tổ chức

Mục đích: Quản lý, tra cứu các tổ chức đã được kiểm duyệt

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tổ chức

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cổng thông tin Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

69

Thông tin cá nhân

Mục đích: Quản lý, tra cứu các cá nhân đã được kiểm duyệt

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cá nhân

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cổng thông tin Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

70

Quy hoạch xây dựng khu chức năng

Mục đích: Quản lý, tra cứu quy hoạch xây dựng khu chức năng

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin quy hoạch xây dựng khu chức năng

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam

71

Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Mục đích: Quản lý, tra cứu quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam

72

Quy hoạch xây dựng khu kinh tế

Mục đích: Quản lý, tra cứu quy hoạch xây dựng khu kinh tế

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin quy hoạch xây dựng khu kinh tế

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam

73

Quy hoạch chung đô thị

Mục đích: Quản lý, tra cứu quy hoạch chung đô thị

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin quy hoạch chung đô thị

Sở Xây dựng

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam

XII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

74

Bảng giá đất nông nghiệp

Mục đích: Quản lý, tra cứu bảng giá đất nông nghiệp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin bảng giá đất nông nghiệp

Sở Tài nguyên môi trường

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word (theo quyết định ban hành giá đất của Tỉnh)

75

Bảng giá đất phi nông nghiệp

Mục đích: Quản lý, tra cứu bảng giá đất phi nông nghiệp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin bảng giá đất phi nông nghiệp

Sở Tài nguyên môi trường

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word (theo quyết định ban hành giá đất của Tỉnh)

76

Giá đất sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề

Mục đích: Quản lý, tra cứu giá đất sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giá đất sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề

Sở Tài nguyên môi trường

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word (theo quyết định ban hành giá đất của Tỉnh)

77

Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường

Mục đích: Quản lý, tra cứu đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường

Sở Tài nguyên môi trường

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

XIII

LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

78

Báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh

Mục đích: Quản lý, tra cứu báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

79

Cấp mới, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền

Mục đích: Quản lý, tra cứu cấp mới, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cấp mới, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền

Sở Thông tin và Truyền thông

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

80

Danh sách giấy phép xuất bản bản tin

Mục đích: Quản lý, tra cứu giấy phép xuất bản bản tin

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giấy phép xuất bản bản tin

Sở Thông tin và Truyền thông

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

81

Danh sách giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Mục đích: Quản lý, tra cứu giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

82

Tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính

Mục đích: Tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin kết quả xử lý thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Hệ thống 1 cửa điện tử, Dịch vụ công của tỉnh

XIV

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

83

Kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Mục đích: Quản lý, tra cứu kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

84

Kết quả nghiên cứu khoa học

Mục đích: Quản lý, tra cứu kết quả nghiên cứu khoa học

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học

Sở Khoa học và Công nghệ

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cơ sở dữ liệu tích hợp - Thông tin khoa học và công nghệ

85

Số tổ chức khoa học - công nghệ

Mục đích: Quản lý, tra cứu số tổ chức khoa học - công nghệ

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin số tổ chức khoa học - công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cơ sở dữ liệu tích hợp - Thông tin khoa học và công nghệ

86

Tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mục đích: Quản lý, tra cứu tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Sở Khoa học và Công nghệ

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cơ sở dữ liệu tích hợp - Thông tin khoa học và công nghệ

87

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách công trình nghiên cứu khoa học

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin danh sách công trình nghiên cứu khoa học

Sở khoa học và công nghệ

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Cơ sở dữ liệu tích hợp - Thông tin khoa học và công nghệ

XV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

88

Chính sách đối với đối tượng đặc thù

Mục đích: Quản lý, tra cứu chính sách đối với đối tượng đặc thù

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin chính sách đối với đối tượng đặc thù

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

89

Chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

- Mục đích: Quản lý, tra cứu thông tin chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

- Phạm vi: Toàn tỉnh

- Nội dung: thông tin chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

90

Chính sách đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã,....

Mục đích: Quản lý, tra cứu chính sách đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã,....

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin chính sách trong các doanh nghiệp, hợp tác xã,....

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

91

Danh sách doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Phạm vi: Toàn tỉnh

- Nội dung: thông tin doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

92

Các chính sách bảo trợ xã hội

Mục đích: Quản lý, tra cứu các chính sách bảo trợ xã hội

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin các chính sách bảo trợ xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

XVI

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

93

Doanh nghiệp đạt ATTP về kinh doanh

Mục đích: Quản lý, tra cứu doanh nghiệp đạt ATTP về kinh doanh

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp đạt ATTP về kinh doanh

Sở Công Thương

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

94

Danh sách chợ, trung tâm thương mại

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách chợ, trung tâm thương mại

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin chợ, trung tâm thương mại

Sở Công Thương

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

95

Danh sách cụm công nghiệp

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách cụm công nghiệp

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin cụm công nghiệp

Sở Công Thương

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

96

Danh sách doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Công Thương

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

97

Danh sách đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin danh sách đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Sở Công thương

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

XVII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

98

Sản lượng, diện tích cây lương thực

Mục đích: Quản lý, tra cứu sản lượng, diện tích cây lương thực

Phạm vi: Cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin sản lượng, diện tích cây lương thực

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

99

Danh mục chỉ tiêu thống kê theo thông tư 16/2020/TT- BNNPTNT

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh mục chỉ tiêu thống kê theo thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT

Phạm vi: Toàn tỉnh

Nội dung: Thông tin danh mục chỉ tiêu thống kê theo thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Dữ liệu mở

- Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc định

Excel/ Word

100

Báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản

Mục đích: Quản lý, tra cứu báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản

Phạm vi: Cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word

101

Kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản

Mục đích: Quản lý, tra cứu kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản

Phạm vi: Cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình

Nội dung: Thông tin kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ theo dữ liệu yêu cầu đặc thù

Excel/ Word