Quyết định 1041/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Số hiệu: 1041/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 178/TTr-STP ngày 24/4/2012 và Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết đinh số 1041/QĐ-CT ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn

2

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

3

Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

4

Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

5

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

* LĨNH VỰC: BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Thủ tục: Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn

Trình tự thực hiện

Bước 1- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (Đường Trường Chinh - Phường Đống Đa – Tp. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Bước 4: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ :

+ Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp:

• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua đường bưu chính nếu không hợp lệ thì công chức gửi trả lại cho tổ chức.

Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích và lý do chuyển đổi;

- Dự thảo Điều lệ công ty luật mới;

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật mới;

- Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 do Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý luật sư, tư vấn pháp luật.

 

2. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự thực hiện

Bước1- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (Đường Trường Chinh - Phường Đống Đa – Tp. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Bước 4: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ :

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp:

• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua đường bưu chính nếu không hợp lệ thì công chức gửi trả lại cho tổ chức.

Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật;

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật;

- Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn do tổ chức chủ quản ban hành;

- Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật theo Mẫu TP-TVPL-01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý luật sư, tư vấn pháp luật.

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

 

Mẫu TP-TVPL- 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)................................................

Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):................................................

được thành lập theo Quyết định số:.......................... .ngày........./......./........... của ................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Trung tâm tư vấn pháp luật (ghi bằng chữ in hoa):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................

Điện thoại:................................................ Fax:......................................................

Email:.....................................................................................................................

3. Giám đốc Trung tâm:

Họ và tên:...................................................................................Nam/Nữ..............

Sinh ngày:....../....../.......... Chứng minh nhân dân số:.........................................

cấp ngày....... tháng....... năm......... Nơi cấp:...........................................................

Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:............................................ cấp ngày....../....../............

4. Phạm vi hoạt động:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác:

- Họ và tên:....................................................Chức danh:......................................

- Họ và tên:....................................................Chức danh:.......................................

- Họ và tên:....................................................Chức danh:.......................................

Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục: Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

Trình tự thực hiện

Bước1- Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (Đường Trường Chinh - Phường Đống Đa – Tp. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Bước 4: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ :

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp:

• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua đường bưu chính nếu không hợp lệ thì công chức gửi trả lại cho cá nhân, tổ chức.

Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (theo mẫu);

- Bản sao Bằng cử nhân luật;

- Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thẻ tư vấn viên pháp luật

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật kí hiệu TP-TVPL- 05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp

Yêu cầu hoặc điều kiện để thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý luật sư, tư vấn pháp luật.

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 /7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

 

Mẫu TP-TVPL- 05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………

Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh):

................................................................................................................................

Quyết định thành lập Trung tâm (Chi nhánh) số:................................................. ngày........./......./........... của ......................................................................................

Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:.................................................................................

Điện thoại:................................................ Fax:......................................................

Email:.....................................................................................................................

Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho ông/bà có tên sau đây:

Họ và tên………………………………………………….Nam, nữ……………

Sinh ngày……./……/……………tại tỉnh, thành phố : …………………………

Số Chứng minh thư : ……………………………………………………………

(ghi chú: nếu có từ 02 người trở lên thì lập danh sách trích ngang)

Nơi làm việc (ghi tên Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh): ………………………………………………………………………………..

Kèm theo …….. bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau :

1………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………..

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(hoặc TRƯỞNG CHI NHÁNH)

(Ký tên, đóng dấu)

 

4. Thủ tục: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

Trình tự thực hiện

Bước1- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (Đường Trường Chinh - Phường Đống Đa – Tp. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Bước 4: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ :

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp:

• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua đường bưu chính nếu không hợp lệ thì công chức gửi trả lại cho tổ chức.

Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ;

- Phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Đoàn luật sư nhiệm kỳ mới

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 do Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội nghề nghiệp;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý luật sư, tư vấn pháp luật.

 

5. Thủ tục: Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

Trình tự thực hiện

Bước1- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (Đường Trường Chinh - Phường Đống Đa – Tp. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc)

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Bước 4: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ :

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp:

• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua đường bưu chính nếu không hợp lệ thì công chức gửi trả lại cho tổ chức.

Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo kết quả Đại hội;

- Biên bản bầu cử;

- Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các ủy viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư;

- Nghị quyết Đại hội

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn Luật sư

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 do Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội nghề nghiệp;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý luật sư, tư vấn pháp luật.