Quyết định 10/2012/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Số hiệu: 10/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 26/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/02/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, quy định thành lập Phòng Pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Phần I, Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ tại Thông báo số 371-TB/BTCTU ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 395/TTr-SNV ngày 11 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Nội vụ:

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Tổ chức biên chế.

- Phòng Quản lý công chức viên chức.

- Phòng Xây dựng chính quyền.

- Phòng Cải cách hành chính.

- Phòng Công tác thanh niên.

- Phòng Tôn giáo.

- Phòng Pháp chế (thành lập mới).

2. Các Chi cục thuộc Sở:

- Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, NC. 65b.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh