Quyết định 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND
Số hiệu: 07/2022/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2022/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2021/QĐ-UBND NGÀY 02/3/2021 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đi với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương; Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và thông tin tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng cấp tại địa phương cho các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền; Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; Phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp ch
ế - Bộ Công an;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- S
Tư pháp;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng