Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về tổ chức triển khai Pháp lệnh Dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành
Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Công Khanh
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 04/06/2012
Ngày công báo: 01/07/2012 Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 02/2006/CT-UBND NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN QUÂN TỰ VỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 174/TTr-TP ngày 24 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh