Nghị quyết 75/2022/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu: 75/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2022/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ THU DUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19, CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 1158/TTr-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của cơ quan thẩm quyền để phòng, chng dịch bệnh Covid-19; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Trẻ em theo Luật Trẻ em.

3. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Người dân tộc thiểu số thường trú tại các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

5. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 điều này không bao gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điều 3. Nội dung hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ: 80.000 đồng/người/ngày.

2. Thời gian hỗ trợ:

a) Người điều trị nhiễm Covid-19: Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.

b) Người thực hiện cách ly y tế tập trung: Thời gian hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 21 ngày.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách địa phương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Nghị quyết này hết hiệu lực khi Chính phủ ban hành quy định mới về hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng tại Điều 2 Nghị quyết này; hoặc cho đến khi Chính phủ có chỉ đạo xem dịch bệnh Covid-19 là một loại bệnh thông thường.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài chính (Vụ Ph
áp chế);
- Bộ T
ư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TTTU, TTH
ĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,
UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- TT Tích hợp DL và chuyển đổi số t
nh;
- TT Công báo -Tin học tỉnh;
- TT Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận