Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2016 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2017
Số hiệu: 74/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát

Năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giám sát các nội dung:

1. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước của địa phương năm 2016; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Xem xét, thảo luận báo cáo công tác 6 tháng, cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự.

3. Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Xem xét chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Giám sát chuyên đề: Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân (trừ giám sát chuyên đề). Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng và hiệu quả; các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch của Thường trực tổ chức thực hiện; Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện tình hình thực tế, chủ động xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện chương trình giám sát; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.