Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2015 về ký Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc
Số hiệu: 66/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2015 Ngày hiệu lực: 24/09/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 66/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ 3 SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - HÀN QUỐC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn s 8545/TTr-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quc.

Điều 2. y quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo NĐT);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.