Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND về định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý do tỉnh Lào Cai ban hành
Số hiệu: 61/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC CHI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý:

1. Đối tượng áp dụng: Là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý đương chức và đã nghỉ hưu. Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, căn cứ để xác định đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý để thực hiện chính sách khám, chữa bệnh tại Nghị quyết này là chức vụ trước lúc nghỉ hưu.

2. Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý:

a) Cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương chức: Định kỳ 06 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, mức chi tối đa: 1.000.000 đồng/lần;

b) Cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương chức: Định kỳ 06 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, mức chi tối đa: 800.000 đồng/lần;

c) Đối tượng cán bộ còn lại thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Định kỳ 06 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, mức chi tối đa: 600.000 đồng/lần.

d) Cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: Định kỳ 06 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, mức chi tối đa: 400.000 đồng/lần.

đ) Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, một năm được khám sức khỏe định kỳ một lần với các mức chi tối đa như sau:

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 300.000 đồng/người/lần.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : 400.000 đồng/người/lần.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên: 500.000 đồng/người/lần.

3. Hỗ trợ khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý (đương chức và nghỉ hưu):

a) Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi đi khám, chữa bệnh thường kỳ được hỗ trợ kinh phí khám và cấp thuốc chi tối đa: 500.000 đồng/lần (không quá 2.000.000 đồng/người/năm).

b) Cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý khi đi khám, chữa bệnh thường kỳ được hỗ trợ kinh phí khám và cấp thuốc chi tối đa 250.000 đồng/lần (không quá 1.000.000 đồng/người/năm).

Các mức chi trên đã bao gồm: Chi phí khám, cấp thuốc, hóa chất xét nghiệm, các loại vật tư y tế tiêu hao và chi phí cận lâm sàng (nếu có); trường hợp một người được hưởng nhiều mức khác nhau, thì hưởng mức khám, chữa bệnh cao nhất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.