Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2016-2017
Số hiệu: 59/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/09/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 28/02/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, NĂM HỌC 2016-2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2016-2017; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí cấp học Mầm non:

a) Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đ/học sinh/tháng;

b) Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đ/học sinh/tháng;

c) Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đ/học sinh/tháng;

d) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đ/học sinh/tháng;

đ) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực I và khu vực II: 10.000 đ/học sinh/tháng.

2. Mức thu học phí cấp học Trung học cơ sở:

a) Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đ/học sinh/tháng;

b) Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đ/học sinh/tháng;

c) Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đ/học sinh/tháng;

d) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đ/học sinh/tháng;

đ) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực I và khu vực II: 10.000 đ/học sinh/tháng.

3. Mức thu học phí cấp học Trung học phổ thông:

a) Học sinh thuộc phường khu vực I: 110.000 đ/học sinh/tháng;

b) Học sinh thuộc thị trấn khu vực I: 80.000 đ/học sinh/tháng;

c) Học sinh thuộc xã khu vực I: 60.000 đ/học sinh/tháng;

d) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực II: 30.000 đ/học sinh/tháng;

đ) Học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực I và khu vực II: 10.000đ/học sinh/tháng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh