Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 58/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2016/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2016 VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Danh mục các dự án cần thu hồi đất và mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng: Gồm 07 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 161.555,94 triệu đồng, tổng diện tích đất thu hồi là 13,40 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

3. Diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sang các loại đất khác để thực hiện 03 công trình, dự án đầu tư: 11,16 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp có thay đổi mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đất hiện có (ha)

Diện tích đất thu hồi (ha)

Dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

(triệu đồng)

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

 

 

1

Trường Tiểu học Phú Tân B

0,52

0

0,52

528

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Công văn số 219/UBND-VP ngày 29/4/2016 của UBND huyện Châu Thành

 

 

2

Đường dây 110kV Bạc Liêu 2 - Vĩnh Châu

0,42

0

0,42

Vốn ngoài ngân sách địa phương

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Công văn số 366/VP-KT ngày 26/01/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng

 

 

3

Cầu Tai Trâu

0,88

0

0,88

3.302

Xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị

Công văn số 618/UBND-KT ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng

 

 

4

Cầu Sadi

0,97

0

0,97

6.959

Xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị

Công văn số 618/UBND-KT ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng

 

 

5

Cầu 14/9

0,92

0

0,92

6.387

Xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị

Công văn số 618/UBND-KT ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng

 

 

6

Dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong

2,86

0

2,86

104.379,94

Huyện Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng

Thông báo số 79-TB/TU ngày 20/6/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng; Công văn số 810/SGTVT ngày 24/6/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

 

 

7

Dự án Khu văn hóa, tín ngưỡng

6,83

0

6,83

40.000

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Thông báo số 69-TB/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng; Thông báo số 66/TB-VPUBND ngày 24/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng

 

 

Tổng cộng (07 công trình)

13,40

0,00

13,40

161.555,94

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích đất thực hiện dự án (ha)

Diện tích đất thực hiện dự án (ha)

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

1

Cụm Công nghiệp Ngã Năm giai đoạn 2

15,5

9,5

 

6,0

Phường 1, thị xã Ngã Năm

Công văn số 55/UBND-VP ngày 14/6/2016 của UBND thị xã Ngã Năm

2

Trường Tiểu học Phú Tân B

0,52

0,52

 

 

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

Công văn số 219/UBND-VP ngày 29/4/2016 của UBND huyện Châu Thành

3

Dự án Khu văn hóa, tín ngưỡng

6,83

1,14

 

5,69

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Thông báo số 69-TB/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng; Thông báo số 66/TB-VPUBND ngày 24/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh

Tổng cộng (03 công trình)

22,85

11,16

0,00

11,69

 

 

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014