Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 53/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/08/2019

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MC CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 11/7/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thành viên hội đồng sáng kiến cấp tỉnh;

b) Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai.

3. Mức chi, nội dung chi

3.1. Chi thù lao họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh:

a) Chủ tịch Hội đồng: 250.000 đồng/buổi;

b) Các thành viên còn lại (không tách riêng mức thù lao của thư ký, thành viên và đại biểu mời dự): 200.000 đồng/người/buổi.

3.2. Chi cho công tác phản biện, đánh giá, nhận xét sáng kiến cấp tỉnh, gồm:

a) Mức chi bài phản biện của chuyên gia nhận xét, đánh giá sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 200.000 đồng/bản nhận xét phản biện;

b) Mức chi bài nhận xét của các thành viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đối với các sáng kiến trong công tác quản lý hành chính, công tác Đảng, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hoạt động sự nghiệp: 50.000 đồng/bản nhận xét sáng kiến.

3.3. Chi cho tổ thẩm định nội dung sáng kiến cấp tỉnh:

a) Tổ trưởng tổ thẩm định: 40.000 đồng/hồ sơ sáng kiến;

b) Thành viên tổ thẩm định: 30.000 đồng/hồ sơ sáng kiến;

c) Thư ký hành chính: 20.000 đồng/hồ sơ sáng kiến.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Do ngân sách nhà nước đảm bảo chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: T
U, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT: HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo Lào Cai,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Các Chuyên viên;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh