Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
Số hiệu: 51/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN CẦU, ĐƯỜNG BỘ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, về quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 29/ BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đường tỉnh và đường huyện;

b) Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý.

3. Mức khoán

a) Mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do tỉnh quản lý;

Đường đá dăm láng nhựa, mặt thảm nhựa: 30.000.000 đồng/km/năm.

Đường mặt đá dăm hoặc cấp phối: 19.000.000 đồng/km/năm.

Sửa chữa thường xuyên cầu 25m < L < 300m: 450.000 đồng/md/năm.

b) Mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do cấp huyện quản lý;

Đường mặt đá dăm, cấp phối và đường nội thị: 9.000.000 đồng/km/năm.

Sửa chữa thường xuyên cầu L > 25m: 150.000 đồng/md/năm.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

b) Nguồn sự nghiệp giao thông ngân sách tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh