Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2016 tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CƠ SỞ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Đầu tư trang bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ năm 2015 đến năm 2018”;

Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BCA ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban đô thị; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về quan điểm và mục tiêu phát triển

a) Quan điểm quy hoạch:

- Phát triển hệ thống tổ chức, bố trí mạng lưới lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hợp lý, hiệu quả; tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, cải thiện một số điều kiện làm việc của lực lượng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nâng cao năng lực chuyên môn, tính vũ trang chiến đấu, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần kiềm chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và từng bước hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

- Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, hiện đại, phù hợp và khả thi; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của thành phố. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Mục tiêu quy hoạch:

- Mục tiêu chung:

Xây dựng và phát triển các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Giai đoạn I (từ năm 2016 - 2017): Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện ở mức tối thiểu cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy; ưu tiên đầu tư cho các phòng, đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quận, huyện, trung tâm của thành phố; các địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, khu đô thị trọng điểm của thành phố;

+ Giai đoạn II (từ năm 2018 - 2020): Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm ở giai đoạn I, có kế hoạch tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

+ Giai đoạn III (từ năm 2021 - 2030): Tập trung xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

2. Nội dung quy hoạch

a) Quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

- Quy hoạch vị trí và xác định quy mô đất xây dựng doanh trại, trụ sở các đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

+ Giai đoạn I (năm 2016 - 2017): Quy hoạch, bố trí vị trí đất và xây dựng trụ sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ, nhà khách và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông;

+ Giai đoạn II (năm 2018 - 2020): Quy hoạch vị trí và xác định quy mô đất xây dựng 9 trụ sở gồm: (1) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Cái Răng, (2) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Bình Thủy, (3) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Phong Điền, (4) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Ô Môn, (5) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Thới Lai, (6) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Cờ Đỏ, (7) Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Vĩnh Thạnh, (8) Đội Phòng cháy và chữa cháy ngã 3 Lộ Tẻ Thốt Nốt, (9) Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đào tạo huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Giai đoạn III (từ năm 2021 - 2030): Căn cứ tình hình thực tế để phân kỳ đầu tư cho phù hợp với việc xây dựng các Đội Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp (khi Bộ Công an có quyết định thành lập các Đội Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp).

- Quy hoạch phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; trong điều kiện kinh phí còn gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Công an và hỗ trợ của thành phố trong từng giai đoạn nên việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn 2016 - 2017 và giai đoạn 2018 - 2020 chỉ tập trung đầu tư các trang thiết bị thiết yếu, cấp bách và cần thiết nhất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, thông qua các quy định của pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức để huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức, cộng đồng dân cư đầu tư trang thiết bị, phương tiện tại các đơn vị, doanh nghiệp và khu vực cộng đồng.

b) Giải pháp triển khai thực hiện:

- Giải pháp về vốn: Nhu cầu vốn từ năm 2016 đến năm 2020 để xây dựng doanh trại và trang bị phương tiện dự kiến là 1.006.270.500.000 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí do trung ương, Bộ Công an đầu tư là 727.077.500.000 đồng (chiếm khoảng 72,26%).

+ Thành phố hỗ trợ là 279.193.000.000 đồng (chiếm khoảng 27,74%) bao gồm: kinh phí về đất, xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại, trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện theo lộ trình và khả năng chi ngân sách của thành phố).

Ngoài ra, cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chủ động tranh thủ các nguồn tài trợ, viện trợ, hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiếp nhận viện trợ về vốn, kỹ thuật, các loại phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để trang bị cho các lực lượng và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới.

- Giải pháp về đất đai: Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu với cơ quan có thẩm quyền để thống nhất vị trí, quy mô đất đai xây dựng các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bổ sung vào quy hoạch của địa phương.

- Giải pháp về tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của tổ chức và người dân trong việc tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; động viên thế hệ trẻ đăng ký dự tuyển vào đại học chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao bổ sung cho lực lượng.

- Giải pháp về nguồn nhân lực: Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng và chuyên ngành. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng; 100% cơ sở kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có đội phòng cháy, chữa cháy làm việc theo chế độ chuyên trách.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa các giải pháp và tổ chức thực hiện tốt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX,  kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu