Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND về bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ pháp y công tác tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên vào Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020
Số hiệu: 50/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÃI NGỘ BÁC SĨ PHÁP Y CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM PHÁP Y THUỘC SỞ Y TẾ PHÚ YÊN VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2014/NQ-HĐND , NGÀY 25/7/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÀO TẠO, ĐÃI NGỘ BÁC SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 77/TTr-UBND, ngày 05/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ pháp y công tác tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên vào Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND , ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 -2020; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung tại “Chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020” kèm theo Nghị quyết số 110/2014/NQ- HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh Phú Yên như sau:

1. Bổ sung tại khoản 3, mục I, Phần B như sau:

Bác sĩ về làm việc tại các Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế sau khi tiếp nhận và phân công công tác, ngoài việc được hưởng chính sách thu hút bác sĩ theo quy định tại khoản 3, mục I, Phần B của Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND , ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh thì được hỗ trợ thêm khoản tiền trợ cấp một lần; cụ thể:

a) Đối với bác sĩ:

- Tốt nghiệp loại giỏi: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng);

- Tốt nghiệp loại khá: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng);

- Tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

b) Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học chuyên ngành pháp y:

- Giáo sư: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng);

- Phó Giáo sư: 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng);

- Tiến sĩ: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng);

- Bác sĩ chuyên khoa II: 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng);

- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

2. Bổ sung tại điểm a, khoản 3, mục III như sau:

Bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên, ngoài việc được hưởng chế độ đãi ngộ bác sĩ theo quy định tại điểm a, khoản 3, mục III, Phần B của Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND , ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh Phú Yên, còn được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 1 lần mức lương cơ sở.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2016

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt