Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2016 giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Số hiệu: 47/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại báo cáo số 239/BC-HĐND ngày 21/7/2016 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 và việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2016; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành với kết quả thực hiện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được

UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri khi được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Trong quá trình giải quyết đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì giải quyết và chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản; thực hiện đầy đủ việc xác minh, kiểm đếm, đo đạc thực tế tại cơ sở, tổ chức gặp gỡ đối thoại với công dân; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy trình thủ tục trong giải quyết kiến nghị các buổi làm việc, họp dân đều có biên bản làm việc và có xác nhận của những người có liên quan. Đồng thời, cử cán bộ phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh thực tế và tổ chức thực hiện giải quyết xong 4 trên tổng số 9 kiến nghị theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, còn 5 kiến nghị các cơ quan tiếp tục giải quyết.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc xác minh thực tế tại cơ sở do đó có nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị chưa đúng với nội dung phải trả lời.

Điều 2. Đề nghị UBND tỉnh

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Chỉ đạo xây dựng phương án khai thác quỹ đất thuộc dự án Khu du lịch sinh thái suối nước nóng ở thôn Vàng Khon, thị trấn huyện Phong Thổ để dự án phát huy hiệu quả.

3. Chỉ đạo Sở Y tế xem xét quan tâm bố trí tách riêng khu vực điều trị, cấp phát thuốc Methadone (không chung với khu vực khám, chữa bệnh và điều trị) của trạm y tế tại xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ như hiện nay; bố trí thêm một điểm cấp phát, điều trị bằng thuốc Methadone tại bản Trảng Phàng (cách trung tâm xã 15 km), cho 69 người nghiện tại khu vực này. Báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/9/2016.

4. Chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (chủ đầu tư dự án tuyến đường biên giới Ma Lù Thàng đến Xì Choang, xã Vàng Ma Chải) phối hợp với UBND huyện Phong Thổ bổ sung phương án bồi thường và chi trả cho hộ gia đình ông Hoàng Quang Sài, Phàn Phủ Lùng - bản Thèn Sin và bản Pờ Ma Hồ, xã Ma Ly Pho theo quy định hiện hành; phối hợp với đơn vị thi công hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ ông Tẩn Chào Kin, Tẩn Phủ Ngan. Báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/9/2016.

5. Chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với:

- UBND huyện Nậm Nhùn thực hiện: Rà soát, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất sản xuất của Nhân dân bản Huổi Chát bị ảnh hưởng do làm đường vào khu TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn.

- Ban QLDA huyện Mường Tè, UBND xã Nậm Hàng xem xét, chi trả tiền bồi thường cho gia đình ông Lý Văn Vui, bản Phiêng Luông 2, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/9/2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.