Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2016 bổ sung danh mục chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND
Số hiệu: 45/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B, NHÓM C TRỌNG ĐIỂM THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố, kèm theo 02 phụ lục:

1. Phụ lục I: Danh mục bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý.

2. Phụ lục II: Danh mục bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trọng điểm đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý.

3. Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối vốn, đối với các dự án khởi công mới, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định đầu tư trên cơ sở sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo khả năng bố trí vốn thực hiện dự án hàng năm và giai đoạn trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.  

Điều 3.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B, ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

(Đã có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố)

(ĐVT: Đồng)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

TMĐT

GHI CHÚ

 

 

I.

Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải

 

 

 

92.087.176.000

 

 

1

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai

UBND huyện Thới Lai

Huyện Thới Lai

Bồi thường 221.309,16 m2; xây dựng đường, hệ thống đê bao, cống

92.087.176.000

Công văn số 66/HĐND-TT ngày 14/3/2016

 

II.

Lĩnh vực giao thông

 

 

 

220.202.304.733

 

 

1

Cầu Rạch Tra, Rạch Nhum thuộc Đường tỉnh 922

Ban QLDA ĐTXD thành phố

Quận Ô Môn, huyện Thới Lai

Rộng 12m, HL93, dài 44,4m

99.444.749.733

Công văn số 98/HĐND-TT ngày 12/4/2016

 

2

Tuyến đường từ xã Trường Thành đến Trung tâm xã Trường Thắng, huyện Thới lai

UBND huyện Thới Lai

Huyện Thới Lai

Dài 5100 m, cấp VI ĐB

120.757.555.000

Công văn số 181/HĐND-TT ngày 07/7/2016

 

III.

Lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

557.534.176.806

 

 

1

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020

Sở Công Thương

Huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền

Trạm biến áp, trạm bơm, đường dây

557.534.176.806

Công văn số 84/HĐND-TT ngày 30/3/2016; Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 (Vốn ĐP 15%; Trung ương 85%)

 

IV.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

69.446.987.430

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quận Bình Thủy

Dự kiến bồi thường 7,72ha

69.446.987.430

Công văn số 118/HĐND-TT ngày 29/4/2016,

 

V.

Lĩnh vực xã hội, phúc lợi công cng

 

 

 

109.628.387.046

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu chính trị hành chính tập trung quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Quận Cái Răng

Quận Cái Răng

Dự kiến bồi thường 17,35ha

109.628.387.046

 

 

 

CỘNG

 

 

 

1.048.899.032.015

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM C TRỌNG ĐIỂM, ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

(Đã có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố)

(ĐVT: đồng)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

TMĐT

GHI CHÚ

 

 

I.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

80.678.097.139

 

 

1

Trường THCS Trung An huyện Cờ Đỏ

UBND huyện Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ

18 phòng học + phòng chức năng

42.944.595.497

Công văn số 81/HĐND-TT ngày 30/3/2016

 

2

Trường Tiểu học Thị trấn Cờ Đỏ 1

UBND huyện Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ

25 phòng học và các phòng chức năng, 830 học sinh

37.733.501.642

(*)

 

II.

Lĩnh vực giao thông

 

 

 

328.170.090.963

 

 

1

Đường Sông Hậu (đoạn từ đường vào nhà thi đấu đa năng đến đường quanh công viên nước), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

UBND quận
Ninh Kiều

Quận Ninh Kiều

Dài 328,17m, mặt cắt 6 + 16 + 6

65.711.684.000

Công văn số 100/HĐND ngày 12/4/2016

 

2

Tuyến đường Phú Thứ Tân Phú

UBND quận Cái Răng

Quận Cái Răng

Dài 10.320m, cấp IV đồng bằng

74.426.162.963

Công văn số 101/HĐND-TT ngày 12/4/2016

 

3

Đường Nam kênh Đòn Dông (đoạn từ kênh F - kênh H)

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh

Cấp VI đồng bằng dài 3.300m

57.683.738.000

Công văn số 102/HĐND ngày 12/4/2016

 

4

Đường Đìa Tre, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh

Cấp VI đồng bằng dài 3.825m

73.554.000.000

Công văn số 103/HĐND ngày 12/4/2016

 

5

Nâng cấp, mở rộng đường Công Bình

UBND quận Bình Thủy

Quận Bình Thủy

Lộ giới 16m, chiều dài tuyến 767m; đường đô thị

56.794.506.000

Công văn số 147/HĐND-TT ngày 20/6/2016

 

III.

Lĩnh vực an ninh quốc phòng

 

 

 

77.745.517.909

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất quy hoạch xây dựng mở rộng trụ sở Công an TPCT

Công an thành phố

Quận Ninh Kiều

Dự kiến bồi thường 19.282,3m²

26.337.550.000

Công văn số 47/HĐND-TT ngày 05/2/2016

 

2

Nhà tạm giữ hành chính tại trại tạm giam Long Tuyền thuộc Công an thành phố

Công an thành phố

Quận Bình Thủy

03 phòng

973.135.000

Công văn số 83/HĐND-TT ngày 30/3/2016

 

3

7 Trụ Sở CA Xã thuộc huyện Thới Lai

UBND huyện Thới Lai

Huyện Thới Lai

Xây dựng 07 trụ sở CA các xã thuộc huyện Thới Lai

25.756.783.909

Công văn số 99/HĐND-TT ngày 12/4/2016

 

4

Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh

Công an thành phố

Quận Ninh Kiều

16 camera

24.678.049.000

Công văn số 183/HĐND-TT ngày 07/7/2016

 

IV

Lĩnh vực văn hóa

 

 

 

6.508.366.434

 

 

1

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Khám Lớn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quận Ninh Kiều

Trùng tu, tôn tạo

6.508.366.434

Công văn số 182/HĐND-TT ngày 07/7/2016

 

 

CỘNG

 

 

 

493.102.072.445

 

 

Ghi chú: (*) Trường Tiểu học Thị trấn Cờ Đỏ đã được phê duyệt danh mục chủ trương theo Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 nay đổi tên thành Trường Tiểu học Thị trấn Cờ Đỏ 1