Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2016 về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu
Số hiệu: 44/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 ngày 01 tháng 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 ngày 01 tháng 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 1265/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 220/BC-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu như sau:

1. Dân số đạt: 55,2 điểm.

2. Diện tích tự nhiên đạt: 103,4 điểm.

3. Các yếu tố đặc thù đạt: 60 điểm.

Tổng điểm: 218,6 điểm (Xếp loại: II).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu là đơn vị hành chính loại II.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn