Nghị quyết 41/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
Số hiệu: 41/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016 của Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự với những nội dung cơ bản sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng ổn định 6,82% (quý I/2016 tăng 6,59%); sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao, các mặt hàng chủ lực (lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc,..) tăng mạnh. Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được quan tâm đẩy mạnh. Thu ngân sách nhà nước tăng khá; giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đạt khá cao. Hoạt động khoa học công nghệ có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo, y tế ngày càng được quan tâm chú trọng nhiều hơn, nhất là nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Lĩnh vực an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được tích cực triển khai. Công tác thông tin truyền thông được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tổ chức có tính nghệ thuật cao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của người dân. Công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều tiến bộ. Tổ chức bộ máy các cấp, các ngành được kiện toàn. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được quan tâm thực hiện. Công tác quân sự, quốc phòng tiếp tục được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố.

Bên cạnh, còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng ổn định nhưng vẫn còn chậm; một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt tiến độ so với kế hoạch. Tổng số thu ngân sách có tăng nhưng ba nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn chưa đạt tiến độ đề ra. Sản phẩm xuất khẩu có cải thiện nhưng khả năng cạnh tranh chưa cao, tiềm ẩn nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu. Việc phát triển các hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác để tạo khả năng cạnh tranh trên thương trường chưa đủ mạnh. Sản phẩm du lịch đặc thù, dịch vụ du lịch phát triển chưa đủ sức hấp dẫn. Dịch vụ kho vận, cảng biển; hạ tầng và phương tiện phục vụ cho hoạt động logistics chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nông dân. Nợ xấu của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn còn cao so với quy định. Các hoạt động xã hội hóa lĩnh vực khoa học, công nghệ chưa phát triển mạnh. Một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường; công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm thiếu chặt chẽ. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóachưa thật sự đi vào chiều sâu. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí có mặt còn hạn chế. Việc thực hiện thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà gây phiền hà cho doanh nghiệp và Nhân dân. Mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số cơ quan, đơn vị chưa được chặt chẽ. Chất lượng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật hiệu quả còn thấp. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, khiếu nại đông người còn diễn biến khá phức tạp, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng còn khá cao, đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát đối với hoạt động tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính còn thấp, số án bị hủy, bị sửa vẫn còn nhiều. Kết quả thi hành án về vụ việc, về tiền chưa đạt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao; trình độ năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp chưa đồng đều và còn hạn chế.

Điều 2.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tập trung vào 3 lĩnh vực: Đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng

a) Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân thành phố; các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và thực hiện Chủ đề năm 2016; Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

- Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với các sản phẩm có lợi thế.

- Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ, bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu bền vững.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dần cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hưng Phú I, Hưng Phú II, Thốt Nốt; quy hoạch các cụm công nghiệp, tạo điều kiện phát triển mạnh công nghiệp nông thôn.

- Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, công nghệ và giá trị gia tăng cao; phát triển các dịch vụ kho bãi, cụm cảng, cảng hàng không. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Cần Thơ; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, đa dạng các sản phẩm du lịch có chất lượng cao.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản phẩm an toàn; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, công tác sở hữu trí tuệ, chú trọng đưa các kết quả nghiên cứu, sáng tạo công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phục vụ kinh tế - xã hội.

b) Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công; thực hiện khâu đột phá “Tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2020”. Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành dự án theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt từ 95% KH trở lên.

c) Nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà; tiếp tục thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp theo quy định.

d) Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu và thực hiện phương án cơ cấu lại của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

2. Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước chặt chẽ, hoạt động ngân hàng hiệu quả để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh

Quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Thành phố cần có biện pháp cụ thể quyết tâm thu đạt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ mà thành phố đã đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm chi ngân sách theo dự toán được giao. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, chú trọng Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

3. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu

Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của thành phố gắn với việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, khuyến khích khởi nghiệp. Vận hành hiệu quả dự án Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; tạo điều kiện ươm tạo, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và đổi mới công nghệ.

4. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư - thương mại và hoạt động đối ngoại

a) Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, có trọng tâm, trọng điểm, theo từng ngành, lĩnh vực, khu vực và đối tác. Vận động, thu hút những dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính lan tỏa và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

b) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt - Pháp lần 10 năm 2016, Chương trình giao lưu văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản năm 2016; thực hiện công tác chuẩn bị Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017; thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh, địa phương tiềm năng của các nước.

5. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới

a) Tiếp tục thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan theo hướng hiện đại, văn minh gắn với bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn. Hoàn chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020. Tiếp tục hoàn thành thủ tục lập Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000 các quận và Quy hoạch chung đô thị Phong Điền. Kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới, các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn,… Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ và phát triển nhà ở của Chính phủ.

b) Trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Cần Thơ. Hoàn thành các dự án quy hoạch tài nguyên khoáng sản, nước mặt. Tăng cường các giải pháp khai thác và quản lý quỹ đất của thành phố.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra về môi trường, xử lý nghiêm việc gây ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, sông rạch; chỉ đạo các khu công nghiệp Thốt Nốt, Trà Nóc vận hành hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của khu công nghiệp theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, đưa vào vận hành Nhà máy thoát nước và xử lý nước thải thành phố. Tập trung theo dõi các hạng mục chống ngập trên địa bàn; chủ động phòng tránh hiệu quả thiên tai, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông.

d) Tích cực huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2016, có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, nâng chất các xã đạt chuẩn.

6. Tập trung phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội

a) Tăng cường huy động học sinh ra lớp, tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ trên chuẩn cho đội ngũ giáo viên; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các bậc học. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng đào tạo; đảm bảo kết quả đầu ra của sinh viên, học sinh; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sử dụng lao động nhằm tạo việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi ra trường.

b) Đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; nhân rộng các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm có hiệu quả; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phiên chợ việc làm định kỳ. Thực hiện tốt các chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững có hiệu quả, phấn đấu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo.

c) Quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn thành phố; kiểm tra công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; mô hình Hỗ trợ 5 xã, phường xây dựng, sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; mô hình Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực (xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh).

d) Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình y tế tại cộng đồng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh. Chủ động giám sát dịch tễ, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt là các bệnh dịch mới phát sinh; kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%. Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm tải, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án giảm vượt quỹ bảo hiểm y tế, Đề án Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 74,5% theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai thực hiện đăng ký tham gia BHYT cho người lao động đúng quy định, tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện chính sách BHYT, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2016 - 2017; tạo điều kiện cho người dân tham gia BHYT tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao trong khám điều trị bệnh. Đẩy mạnh quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

đ) Thực hiện tuyên truyền cổ động và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh tại các điểm du lịch; quy định cụ thể cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy về phát triển du lịch; Chọn giải pháp đột phá khẳng định vai trò của phát triển du lịch là nền kinh tế mũi nhọn “Công nghiệp không khói”. Tiếp tục đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia. Tập trung đầu tư, đào tạo các môn thể thao trọng điểm. Tổ chức huấn luyện tốt các lực lượng vận động viên, các đội tuyển tham dự các giải thể thao quốc tế và quốc gia thành tích cao, phấn đấu tăng số lượng huy chương tại các giải thi đấu.

e) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường hợp tác Quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh với các hoạt động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Quan tâm thực hiện việc xây dựng mạng lưới các Trung tâm hoạt động thanh niên, thiếu nhi; Trung tâm sinh hoạt dã ngoại, Nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình giải trí tích cực phục vụ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thành phố.

g) Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn; mở rộng phần mềm quản lý văn bản đến xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông và internet,… Triển khai cấp phát đầu thu kỹ thuật số và thực hiện lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Quan tâm thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin của thành phố; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về internet và trò chơi điện tử công cộng, công tác quản lý cấp phép các trụ thu, phát sóng của các Công ty viễn thông trên địa bàn thành phố.

h) Chủ động đề ra các giải pháp và phương hướng thực hiện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu kết quả đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2016 và một số chỉ tiêu thành phố phải nỗ lực phấn đấu đạt kế hoạch trong năm, trong cả nhiệm kỳ như: Chỉ tiêu Trường đạt chuẩn quốc gia; xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí về văn hóa; chỉ tiêu độ bao phủ BHYT toàn dân; chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn mới.

7. Tăng cường cải cách hành chính, tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nâng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cấp sở và cấp huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp từ nay đến năm 2021. Tiếp tục triển khai việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức tại các sở, ngành, quận, huyện; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Đề án “Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức hành chính”. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016; theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo phát sinh. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành và các cấp trong thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên; công tác bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật Quốc tịch Việt Nam.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách của các đơn vị. Rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục chưa thật cần thiết. Kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước thật sự minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

8. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị, đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động có kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; chủ động thực hiện phòng ngừa, không để xảy ra các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp

Tập trung chỉ đạo và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tư pháp chặt chẽ, thường xuyên hơn; chú trọng hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu