Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2016 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017
Số hiệu: 35/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Xét Tờ trình số 18/TTr-HĐND ngày 15/7/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh tiến hành giám sát năm 2017 các nội dung sau đây:

1. Tại kỳ họp giữa năm 2017

a) Xem xét báo cáo

- Báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp cuối năm 2016;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trước kỳ họp giữa năm 2017;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp cuối năm 2016;

b) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Giám sát chuyên đề: Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước về xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Kỳ họp cuối năm 2017

a) Xem xét báo cáo

- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2016;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp giữa năm 2017;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trước kỳ họp cuối năm 2017;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp giữa năm 2017;

b) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Giám sát chuyên đề: Thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; hướng dẫn các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát năm 2017 tại kỳ họp giữa năm 2018.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ của mình; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát; thực hiện kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký/.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.