Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2022 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Việt Nam - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
Số hiệu: 35/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ (SỬA ĐỔI LẦN 2) GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ HỖ TRỢ SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CÓ ĐỘNG CƠ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 580/TTr-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Đồng ý áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung Nghị định thư (sửa đổi lần 2) theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định đề nghị định thư (sửa đổi lần 2) có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định sửa đổi về hướng dẫn Nghị định thư trên, bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) theo đúng Kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí TVCP;
- Các Bộ: CT, TP, NG, TC, KH&ĐT, GTVT, KHCN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
các Vụ: TH, CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.