Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2022 về phương án tài chính Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất" sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản
Số hiệu: 34/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN “PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỬ DỤNG VỆ TINH QUAN SÁT TRÁI ĐẤT” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ý kiến của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương cấp ngân sách bổ sung 291,891 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị quả vệ tinh LOTUSat-1 và các chi phí vay lại) cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bảo đảm Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trả nợ phần vay lại của Dự án đầy đủ, đúng hạn trong giai đoạn 05 năm vệ tinh vận hành trên quỹ đạo, tương ứng với thời gian trả nợ vay lại của Dự án (dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028) theo Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 (Điểm 10).

Điều 2. Bộ Tài chính tiếp tục đàm phán Công hàm trao đổi (E/N) với phía Nhật Bản cho khoản vay lần 2 cho Dự án và khẩn trương báo cáo Chính phủ kết quả đàm phán. Trên cơ sở kết quả đàm phán Công hàm trao đổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương đàm phán Thỏa thuận vay Nhật Bản (L/A) lần 2 cho Dự án.

Điều 3. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

- Trên cơ sở kinh phí được ngân sách Trung ương cấp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cấp ảnh vệ tinh LOTUSat-1 miễn phí cho các Bộ, ngành, cơ quan theo nhu cầu ưu tiên sử dụng từ năm 2024 đến năm 2028. Trường hợp thời gian vệ tinh vận hành trên quỹ đạo dài hơn 05 năm, xem xét đề xuất phương án tiếp tục cung cấp ảnh miễn phí cho các Bộ, ngành, cơ quan sau năm 2028.

- Lập, quản lý, sử dụng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đối với phân cấp ngân sách bổ sung để bảo đảm trả nợ vay lại của Dự án đầy đủ, đúng hạn trong giai đoạn 05 năm vệ tinh vận hành trên quỹ đạo, tương ứng với thời gian trả nợ vay lại của Dự án (dự kiến từ năm 2024 đến năm 2028) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Bố trí nguồn đ chi trả các chi phí phát sinh khác trong quá trình trả nợ vay lại (nếu có).

- Khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục về tài chính theo quy định để thúc đẩy triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm
Bình Minh