Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, thanh lý, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc tỉnh Hà Giang quản lý
Số hiệu: 34/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC TỈNH HÀ GIANG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc tỉnh Hà Giang quản lý; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-KTNS  ngày 18  tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, thanh lý, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc tỉnh Hà Giang quản lý cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện), cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị (đối với thành phố) hoặc Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng (đối với các huyện) trong các trường hợp sau:

a) Giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý;

b) Giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); giữa cấp xã khi có sự điều chỉnh, phân loại hệ thống đường bộ của cấp có thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý, cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn