Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2022
Số hiệu: 31/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Võ Văn Bình
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 46/TTr-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2022; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Giám sát thường xuyên

- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh địa phương.

- Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét tính hợp hiến, hợp pháp của các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

2. Giám sát tại các Kỳ họp thường lệ

a) Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

- Xem xét báo cáo công tác 6 đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về đầu tư công; về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tcáo và kiến nghị của cử tri; báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.

- Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 14 - Hội đng nhân dân tỉnh Khóa IX; về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác.

b) Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

- Xem xét báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; về đầu tư công; về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 - Hội đông nhân dân tỉnh Khóa X.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hoạt động giải trình, chất vấntrả lời chất vấn.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác.

3. Giám sát chuyên đề (năm 2021 chuyển sang)

Giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình giám sát và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022 tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa X, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (UBTV
QH);
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính -
Quản trị II (VPCP);
-
Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c UVBTV
Tỉnh ủy;
- UBND, UBMTT
QVN tỉnh;
- Các Sở
, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
-
ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND
, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND các
, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, P.CTH
ĐND (Lệ) 04 bản.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Bình

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.