Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2016 điều chỉnh (lần 2) đối với giáo dục thường xuyên trong Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết 27/NĐ-HĐND về Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Số hiệu: 30/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (LẦN 2) ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NĐ-HĐND NGÀY 09/7/2009 CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện;

Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điu chỉnh bổ sung (lần 2) đối với giáo dục thường xuyên trong Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Báo cáo thẩm tra số 33/BC-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) đối với giáo dục thường xuyên trong Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NĐ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, với nội dung như sau:

Mục II: Quy hoạch mạng lưới trường học.

3. Giáo dục thường xuyên (GDTX):

3.1. Chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

3.2. Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp ở các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải, Vũ Thư với Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

3.3. Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp I và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp II huyện Quỳnh Phụ với Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp I và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp II huyện Thái Thụy với Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

3.4. Đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Thành phố và huyện Kiến Xương thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

3.5. Duy trì hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và của các Trung tâm học tập cộng đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.