Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2016 về quyết định tổng biên chế viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017
Số hiệu: 25/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17/11/2000 CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP quy định về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4238/TTr-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/ NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 22/7/2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/ NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế viên chức sự nghiệp: 26.770 biên chế, bao gồm:

- Biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 19.213;

- Biên chế viên chức sự nghiệp y tế - xã hội: 4.907;

- Biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 756;

- Biên chế viên chức sự nghiệp khác: 1.289;

- Biên chế dự phòng: 605 biên chế viên chức (trong đó 473 viên chức dự phòng của các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo).

Trong trường hợp cần sử dụng số biên chế dự phòng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 366 chỉ tiêu (giao cho các đơn vị sự nghiệp).

Điều 2. Đồng ý tạm giao trong dự toán ngân sách năm 2017 một khoản kinh phí cần thiết để bố trí hợp đồng lao động như năm 2016 cho ngành Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và một số đơn vị thành lập, bổ sung nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Trước khi giao kinh phí để các ngành, địa phương thực hiện hợp đồng lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát cụ thể số lượng, đảm bảo tiết kiệm tối đa nguồn lực ngân sách nhà nước và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc