Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
Số hiệu: 24/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 08/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2016/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN CỦA TỈNH QUẢNG NINH TỪ NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3826/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-HĐND ngày 21/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 như sau:

1. Mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên

1.1. Năm học 2016-2017

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh

Cấp học

Vùng thành thị

Vùng nông thôn

Vùng miền núi

Mầm non

125

50

20

Trung học cơ sở

60

30

15

Trung học phổ thông

125

50

20

Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

1.2. Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021

Từ năm học 2017-2018 trở đi, mức học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo; Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định điều chỉnh mức học phí.

2. Mức học phí đối với chương trình đào tạo đại trà tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập (có phụ lục kèm theo).

Mức học phí học lại bằng mức học phí theo quy định trên.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ mức thu học phí tại Nghị quyết này làm cơ sở để hỗ trợ học phí cho các đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này;

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

PHỤ LỤC

MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

TT

Tên trường/Hệ đào tạo

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

1

Trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

Hệ trung cấp

248

248

248

248

248

2

Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn

 

 

 

 

 

 

- Hệ trung cấp

275

305

335

370

410

 

- Hệ cao đẳng

315

350

385

425

470

3

Trường Cao đẳng nghề Giao thông cơ điện

 

 

 

 

 

 

- Hệ trung cấp

330

366

402

444

492

 

- Hệ cao đẳng

378

420

462

510

564

4

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

- Hệ trung cấp

1.120

1.350

1.610

1.950

2.340

 

- Hệ cao đẳng

1.260

1.500

1.840

2.200

2.640

5

Trường Đại học Hạ Long

 

 

 

 

 

 

- Hệ Trung cấp

 

 

 

 

 

 

+ Các ngành: Năng khiếu múa, nhạc cụ, thanh nhạc, hội họa, thủ công mỹ nghệ

440

485

535

590

655

 

+ Các ngành: Kỹ thuật, công nghệ, khách sạn, du lịch, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống

440

485

535

590

655

 

- Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

+ Các ngành: Tiếng Anh, quản lý văn hóa, khoa học thư viện, Việt Nam học, công tác xã hội

430

470

520

565

620

 

+ Các ngành: Nghệ thuật, khách sạn, du lịch, tin học ứng dụng, thanh nhạc, hội họa, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

500

560

615

680

750

 

- Hệ Đại học

 

 

 

 

 

 

+ Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoa học máy tính, quản trị khách sạn

650

695

765

845

935

 

+ Các ngành: Ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Trung Quốc, quản lý văn hóa, nuôi trồng thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường

550

590

645

710

780