Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về thông qua chủ trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới(WB), phương án trả nợ vay và chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
Số hiệu: 22/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG VAY LẠI NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB), PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VAY VÀ CHẤP THUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (LRAMP)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và phương án trả nợ vay để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Báo cáo thẩm tra số 19/BCTT-KTNS ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và phương án trả nợ vay và chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), cụ thể như sau:

1. Cơ chế phân bổ nguồn vốn

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 325,72 tỷ đồng (gồm 2 hợp phần), trong đó:

a) Nguồn vốn IDA 308,72 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn cấp phát là: 250,90 tỷ đồng;

+ Vốn tỉnh vay lại: 57,82 tỷ đồng.

b) Ngân sách tỉnh đối ứng: 17 tỷ đồng.

* Chi tiết cụ thể như sau:

- Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương, tổng mức đầu tư dự kiến là 201,97 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn IDA: 192,72 tỷ đồng, trong đó:

Vốn cấp phát là: 134,90 tỷ đồng (Chính phủ vay và cấp phát);

Vốn tỉnh vay lại: 57,82 tỷ đồng (Địa phương vay lại 30%).

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 9,25 tỷ đồng.

- Hợp phần 2 - Xây dựng cầu dân sinh, tổng mức đầu tư dự kiến là 123,75 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn IDA: 116,00 tỷ đồng, (Ngân sách Nhà nước cấp phát cho Bộ Giao thông Vận tải).

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 7,75 tỷ đồng.

2. Phương án vay và trả nợ vay

a) Phương án vay: tỷ lệ cho vay lại là 30% tổng số vốn vay (Hợp phần Khôi phục, cải tạo đường địa phương), với kinh phí vay lại khoảng 57,82 tỷ đồng (theo Quyết định 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Phương án trả nợ vốn vay

+ Trước năm 2017, điều kiện vay là lãi suất cho vay 2%/năm bằng USD với thời hạn vay 25 năm trong đó có 5 năm ân hạn.

+ Sau năm 2017, điều kiện vay sẽ điều chỉnh lại theo điều kiện trả nợ nhanh các khoản vay vốn IDA của WB khi Việt Nam tốt nghiệp IDA. Điều kiện trả nợ nhanh dự kiến lãi suất cho vay lại là 2%/năm bằng USD với thời hạn vay 14 năm trong đó có 4 năm ân hạn.

c) Kế hoạch trả nợ vay: (Có phụ lục 01 kèm theo)

d) Nguồn vốn trả nợ: Từ nguồn chi ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Chấp thuận triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết có phụ lục 02, 03 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Nhà nước và hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng