Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Số hiệu: 21/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TAM SƠN, HUYỆN QUẢN BẠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-VHXH ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 04 tuyến đường và 14 tuyến phố trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ (Có Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN TUYẾN ĐƯỜNG, TUYẾN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TAM SƠN, HUYỆN QUẢN BẠ - TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

1. Tên các tuyến đường thị trấn Tam Sơn:

TT

Điểm đầu và điểm cuối các tuyến đường

Tên đường

Độ dài
(m)

1

Từ nhà khách Tam Sơn đến Trung tâm Viễn thông huyện (giáp địa phận xã Quản Bạ)

TRẦN PHÚ

2.100

2

Giao với đường Trần Phú (ngã ba Trường PTDT Nội trú huyện) đến Thôn Bảo An, hết địa phận thị trấn Tam Sơn (giáp địa phận xã Thanh Vân)

NGUYỄN TRÃI

3.700

3

Giao với đường Trần Phú quốc lộ 4C đến giao với đường Nguyễn Trãi

BÀ TRIỆU

1.100

4

Giao với đường Bà Triệu (Ngã tư cổng UBND thị trấn Tam Sơn) đến thôn Thượng Sơn (giáp địa phận xã Thanh Vân)

LÊ LỢI

3.200

2. Tên các tuyến phố thị trấn Tam Sơn:

TT

Điểm đầu và điểm cuối các tuyến phố

Tên phố

Độ dài
(m)

1

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C đến cổng Huyện ủy giao cắt với phố Lê Hồng Phong

HAI BÀ TRƯNG

90

2

Giao với đường Bà Triệu đến cổng Công an huyện

LÊ HỒNG PHONG

200

3

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C (gần đến cổng nhà khách Tam Sơn) đến giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C

TRẦN QUỐC TOẢN

1.100

4

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C đến giao với đường Ngô Quyền

TRẦN HƯNG ĐẠO

1.200

5

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C đến Công ty CP Vật tư Nông - Lâm nghiệp huyện

QUANG TRUNG

500

6

Giao với đường Bà Triệu đến giao với đường Nguyễn Trãi

YẾT KIÊU

700

7

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C đến giao với đường Bà Triệu

NGUYỄN DU

50

8

Giao với đường Nguyễn Trãi đến giao với đường Lê Lợi

SÙNG DÚNG LÙ

600

9

Giao với đường Nguyễn Trãi đến giao với đường Lê Lợi

TRẦN QUANG KHẢI

800

10

Giao với đường Nguyễn Trãi đến giao với đường Lê Lợi

LÊ ĐẠI HÀNH

1.000

11

Giao với đường Nguyễn Trãi đến giao cắt với đường Lê Lợi (đến chân núi thuộc địa phận đội 3 thôn Nà Chang)

LÊ LAI

1.500

12

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C đến giao với đường Trần Hưng Đạo

VÕ THỊ SÁU

150

13

Giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C (Qua cổng nhà khách Tam Sơn) đến hết địa phận thôn Thượng Sơn, giao với đường đi liên xã Tùng Vài - Cao Mã Pờ - Tả Ván

HOÀNG VĂN THỤ

5.200

14

Giao với đường Trần Quốc Toản đến giao với đường Trần Phú Quốc lộ 4C

NGÔ QUYỀN

1.700