Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 21/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2017 VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cn thu hi đất, mức vn bi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, gii phóng mặt bằng năm 2017 và chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng thực hiện thu hi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Danh mục các dự án cần thu hồi đất và mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng: Gồm 06 công trình, dự án cần thu hồi đất, với tng kinh phí bi thường, giải phóng mặt bằng là 157.082.000.000 đồng (một trăm năm mươi bảy tỷ, không trăm tám mươi hai triệu đồng), tng diện tích đất thu hi là 62,71 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

3. Diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sang các loại đất khác để thực hiện 8 công trình, dự án đầu tư là 35,31 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp có thay đổi mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa IX, Kỳ họp thứ 8 (bất thường) thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chí
nh ph;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- TT.TU, TT.H
ĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Email: phongkiemtravanban2012@gmail.com
;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đất hiện có (ha)

Diện tích đất phải thu hồi (đã trdiện tích hiện có) (ha)

Dự toán kinh phí bồi thường, GPMB (triệu đồng)

Nguồn vốn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn c pháp lý, ghi chú

Trong đó

Diện tích

Đất trồng lúa

Các loại đt khác

1

Dán đầu tư xây dựng tuyến đường trc phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng đim tôm - lúa tnh Sóc Trăng (Đường tnh 937B)

67

7

60

5,10

54,90

152.532,00

Trái phiếu Chính phủ, vốn vượt thu của ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác

Thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên

Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chtịch UBND tỉnh Sóc Trăng

2

Mrộng trụ sở UBND xã Hậu Thạnh

0,38

0,31

0,07

 

0,07

100,00

Ngân sách huyện

Xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

Công văn số 285/UBND- TNMT ngày 20/7/2017 của UBND huyện Long Phú

3

Xây dựng mới trụ sở UBND xã Song Phụng

0,65

 

0,65

0,65

 

800,00

Ngân sách huyện

Xã Song Phụng, huyện Long Phú

Công văn số 285/UBND- TNMT ngày 20/7/2017 của UBND huyện Long Phú

4

Trường Mầm non xã Phú Tâm

0,63

 

0,63

0,63

 

660,00

Ngân sách huyện

Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

Công văn số 545/UBND-VP ngày 14/8/2017 của UBND huyện Châu Thành

5

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng

0,70

 

0,70

 

0,70

840,00

Ngân sách huyện

Xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

Công văn số 789/CTUBND-HC ngày 14/8/2017 của UBND huyện Cù Lao Dung

6

Nhà ở xã hội

0,66

 

0,66

0,50

0,16

2.150,00

Ngân sách tỉnh

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 1350/UBND-TH ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Tổng cộng

70,02

7,31

62,71

6,88

55,83

157.082,00

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đất hiện có (Ha)

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện

Căn c pháp lý, ghi chú

Diện tích

Trong đó

Đất trồng lúa

Các loại đất khác

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế tthành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa tnh Sóc Trăng (Đường tỉnh 937B)

67

7

60

5,10

54,90

Thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên

Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tnh Sóc Trăng

2

Xây dựng mới trụ sở UBND xã Song Phụng

0,65

 

0,65

0,65

 

Xã Song Phụng, huyện Long Phú

Công văn s285/UBND-TNMT ngày 20/7/2017 của UBND huyện Long Phú

3

Nhà ở xã hội

0,66

 

0,66

0,50

0,16

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Công văn s1350/UBND-TH ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

4

Dự án xây dựng nhà kho và xưởng cơ khí

0,23

 

0,23

0,23

 

Phường 7, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 2486/VP-KT ngày 03/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh

5

Trường Mầm non xã Phú Tâm

0,63

 

0,63

0,63

 

Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

Công văn số 545/UBND-VP ngày 14/8/2017 của UBND huyện Châu Thành

6

Mở rộng khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

9,00

 

9,00

9,00

 

Phường 5, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 1205/UBND-HC ngày 15/8/2017 của UBND thành phố Sóc Trăng

7

Cụm công nghiệp Ngã Năm giai đoạn 3

9,50

 

9,50

9,50

 

Phường 1, thị xã Ngã Năm

 

8

Cụm công nghiệp Xây đá B

9,70

 

9,70

9,70

 

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Tờ trình số 131/TTr- UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện Châu Thành

Tng cộng

97,37

7,00

90,37

35,31

55,06

 

 

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐNĐ

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:
...
2. Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sang các loại đất khác để thực hiện 07 công trình, dự án đầu tư là 26,31 ha.”

Xem nội dung VB
- Số thứ tự này bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐNĐ

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ Dự án Mở rộng Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt tại Số thứ tự 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND. Cụ thể:

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014