Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND về bổ sung Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số hiệu: 21/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 30/2015/NQ-HĐND NGÀY 25/12/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG DƯỚI 10 HA ĐẤT TRỒNG LÚA; DƯỚI 20 HA ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 23/BCTT-KTNS ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bổ sung năm 2016 trên địa bàn tỉnh

(có Phụ lục và Danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này bổ sung Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI 10 HÉC TA ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT DƯỚI 20 HÉC TA ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND, ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh)

1. Các công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa: Tổng số có 57 dự án, với diện tích là 48,65 héc ta (trong đó có 05 dự án của doanh nghiệp với diện tích 3,62 héc ta và 52 dự án phục vụ mục đích công cộng, dân cư với diện tích 45,03 héc ta), chia ra:

a. Phân theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố:

- Huyện An Lão: Có 01 dự án, diện tích 0,01 héc ta;

- Huyện Hoài Ân: Có 02 dự án, diện tích 3,21 héc ta;

- Huyện Hoài Nhơn: Có 02 dự án, diện tích 0,24 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 0,17 héc ta;

- Huyện Phù Cát: Có 08 dự án, diện tích 2,2 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 0,64 héc ta (phục vụ tái định cư);

- Huyện Phù Mỹ: Có 09 dự án, diện tích 3,60 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 0,35 héc ta;

- Huyện Tuy Phước: Có 05 dự án, diện tích 3,14 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 1,06 héc ta;

- Huyện Tây Sơn: Có 08 dự án, diện tích 7,83 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 0,26 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh: Có 03 dự án, diện tích 0,88 héc ta;

- Huyện Vân Canh: Có 02 dự án, diện tích 8,78 héc ta;

- Thị xã An Nhơn: Có 15 dự án, diện tích 6,61 héc ta; trong đó sử dụng vào mục đích đất ở là 3,38 héc ta;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 02 dự án, diện tích 12,14 héc ta.

b. Phân theo mục đích sử dụng đất:

b1. Sử dụng vào mục đích nông nghiệp:

Có 03 dự án, diện tích 3,34 héc ta, sử dụng làm trang trại chăn nuôi; trong đó: Huyện Phù Mỹ, 01 dự án, diện tích 0,14 héc ta, huyện Hoài Ân 01 dự án, diện tích 3,17 héc ta và huyện Vân Canh 01 dự án, diện tích 0,03 héc ta.

b2. Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Có 54 dự án, với diện tích 45,32 héc ta, trong đó:

- Đất quốc phòng: 01 dự án, diện tích 0,2 héc ta;

- Đất an ninh: 02 dự án, diện tích 2,63 héc ta;

- Đất phát triển hạ tầng: 34 dự án, diện tích 35,46 héc ta; bao gồm:

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 03 dự án, diện tích 0,74 héc ta;

+ Đất thủy lợi: 02 dự án, diện tích 2,07 héc ta;

+ Đất giao thông: 18 dự án, diện tích 31,6 héc ta;

+ Đất công trình năng lượng: 09 dự án, diện tích 0,32 héc ta;

+ Đất thể dục - thể thao: 02 dự án, diện tích 0,73 héc ta;

- Đất ở: 10 dự án, diện tích 5,82 héc ta; trong đó:

+ Đất ở đô thị: 04 dự án, diện tích 3,37 héc ta;  

+ Đất ở nông thôn: 06 dự án, diện tích 2,45 héc ta;

- Đất trụ sở cơ quan nhà nước: 02 dự án, diện tích 0,29 héc ta;

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 03 dự án, diện tích 0,64 héc ta;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 02 dự án, diện tích 0,28 héc ta.

2. Các công trình, dự án sử dụng dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ:

Tổng số có 04 dự án, diện tích 23,02 héc ta; chia ra:

a. Phân theo địa bàn huyện:

- Huyện Phù Mỹ có 02 dự án, diện tích 19,89 héc ta;

- Huyện Hoài Ân có 01 dự án, diện tích 0,29 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh có 01 dự án, diện tích 2,84 héc ta./.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND, ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh)

Toàn tỉnh có 148 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích là 445,53 héc ta, bao gồm:

1. Công trình, dự án thu hồi đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp: Có 13 dự án, với diện tích là 28,14 héc ta (chủ yếu là các trang trại chăn nuôi), tại các địa phương:

- Huyện An Lão: Có 02 dự án, diện tích 15 héc ta;

- Huyện Phù Mỹ: Có 01 dự án, diện tích 0,48 héc ta;

- Huyện Hoài Ân: Có 01 dự án, diện tích 3,31 héc ta;

- Huyện Tuy Phước: Có 06 dự án, diện tích 5,89 héc ta;

- Huyện Vân Canh: Có 01 dự án, diện tích 0,85 héc ta;

- Thị xã An Nhơn: Có 02 dự án, diện tích 2,61 héc ta;

2. Công trình, dự án thu hồi đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Có 135 dự án, với diện tích là 417,39héc ta, trong đó:

a. Phân theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

- Huyện An Lão: Có 01 dự án, diện tích 0,16ha;

- Huyện Hoài Ân: Có 03 dự án, diện tích 0,49 héc ta;

- Huyện Hoài Nhơn: Có 10 dự án, diện tích 19,27 héc ta;

- Huyện Phù Cát: Có 17 dự án, diện tích 132,21 héc ta;

- Huyện Phù Mỹ: Có 14 dự án, diện tích 13,39 héc ta;

- Huyện Tuy Phước: Có 09 dự án, diện tích 7,8 héc ta;

- Huyện Vân Canh: Có 02 dự án, diện tích 18,23 héc ta;

- Huyện Tây Sơn: Có 10 dự án, diện tích 18,57 héc ta;

- Huyện Vĩnh Thạnh: Có 11 dự án, diện tích 8,39 héc ta;

- Thị xã An Nhơn: Có 23 dự án, diện tích 30,08 héc ta;

- Thành phố Quy Nhơn: Có 35 dự án, diện tích 168,9 héc ta;

b. Phân theo mục đích sử dụng đất:

- Đất phát triển hạ tầng: Có 58 dự án, diện tích 155,83 héc ta; bao gồm:

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 06 dự án, diện tích 1,34 héc ta;

+ Đất thủy lợi: 03 dự án, diện tích 5,5 héc ta;

+ Đất giao thông: 23 dự án, diện tích 138,58 héc ta;

+ Đất công trình năng lượng: 21 dự án, diện tích 7,91 héc ta;

+ Đất thể dục - thể thao: 03 dự án, diện tích 1,8 héc ta;

+ Đất cơ sở y tế: 01 dự án, diện tích 0,2 héc ta;

+ Đất chợ: 01 dự án, diện tích 0,5 héc ta.

- Đất ở: có 27 dự án, diện tích 27,98 héc ta; chia ra:

+ Đất ở nông thôn: Có 16 dự án, diện tích 4,44 héc ta;

+ Đất ở đô thị: Có 11 dự án, diện tích 23,54 héc ta;

- Đất trụ sở cơ quan: Có 07 dự án, diện tích 0,92 héc ta;

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Có 08 dự án, diện tích 0,85 héc ta;

- Đất di tích: Có 01 dự án, diện tích 0,12 héc ta;

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Có 29 dự án, diện tích 228,48 héc ta;

- Đất thương mại - dịch vụ: 05 dự án, diện tích 3,21 héc ta./.

 

DANH MỤC

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DƯỚI 10 HA ĐẤT LÚA, DƯỚI 20 HA ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶT DỤNG PHÁT SINH TRONG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND, ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh)

TT

Tên dự án, công trình

Nhu cầu diện tích đất (m2)

Địa điểm thực hiện dự án công trình

Ghi chú

 

Đất trồng lúa

Diện tích đất rừng phòng hộ

Diện tích đất rừng đặc dụng

 

Tổng số

Trong đó: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

A

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

33.499,00

21.606,00

-

-

 

 

 

1

Dự án Xây dựng trang trại của Công ty TNHH Bảo Châu Hoài Ân và đường vào Trang trại

32.099,00

20.206,00

 

 

Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân

Có trong Quy hoạch nông thôn mới xây dựng Trang trại chăn nuôi tập trung tại xã Ân Đức, Sở KH&ĐT đã tổ chức khảo sát thực địa và báo cáo UBND tỉnh.

 

2

Xây dựng trang trại chăn nuôi Mỹ Lợi huyện Phù Mỹ

1.400,00

1.400,00

 

 

Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ

Có trong Quy hoạch nông thôn mới xây dựng Trang trại chăn nuôi tập trung tại xã Mỹ Lợi; chủ đầu tư là hộ gia đình.

 

3

Mở rộng trang trại chăn nuôi heo theo phương pháp công nghiệp tại xã Canh Vinh

299,0

299,0

 

 

Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

 

 

B

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

453.072,30

410.572,30

230.251,20

-

-

 

 

I

Đất Quốc phòng

2.000,0

2.000,0

-

-

 

 

 

1

Thao trường huấn luyện xã Nhơn Tân

2.000,0

2.000,00

 

 

Nhơn Tân, An Nhơn

 

 

II

Đất an ninh

26.260,0

26.260,0

-

-

 

 

 

1

Trụ sở Phòng cảnh sát PCCC Phù Mỹ

15.260,0

15.260,00

 

 

TT Phù Mỹ

 

 

2

Trụ sở Phòng cảnh sát PCCC Tây Sơn

11.000,0

11.000,0

 

 

TT Phú Phong, huyện Tây Sơn

 

 

III

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.900,0

2.900,0

-

-

 

 

 

1

Trụ sở làm việc BHXH huyện Phù Cát

2.200,00

2.200,00

 

 

Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát

 

 

2

Trụ sở khu vực Cẩm Văn phường Nhơn Hưng

700,00

700,00

 

 

P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn

 

 

IV

Đất sản xuất kinh doanh

2.718,0

2.718,0

-

-

 

 

 

1

Quy hoạch cây xăng khu vực Vạn Thuận, TX An Nhơn

2.018,00

2.018,00

 

 

P. Nhơn Thành, TX An Nhơn

Di dời Cửa hàng xăng dầu của DNTN Giang San.

 

2

Điểm sản xuất kinh doanh phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn

700,00

700,00

 

 

P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn

Phục vụ di dời cơ sở hiện có do bị giải tỏa để xây dựng Cầu vượt Quốc lộ 19.

 

V

Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

-

-

198.321,7

-

 

 

 

1

Trung tâm văn hóa tâm linh tại xã Mỹ Châu

 

 

198.321,70

 

Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ

UBND tỉnh đã giới thiệu địa điểm tại Văn bản số 994/UBND-KT ngày 24/3/2016.

 

VI

Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, huyện, xã

354.579,00

312.079,00

31.929,50

-

 

 

 

1

Đất giao thông

315.194,5

272.694,5

28.400,0

-

 

 

 

1

Bến xe hợp tác xã vận tải cơ giới 30/3 huyện Phù Mỹ

10.000,00

10.000,00

 

 

TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

 

 

2

Tuyến đường Cầu tràn Cát Nhơn

7.200,00

7.200,00

 

 

Xã Cát Nhơn, Phù Cát

 

 

3

Giao thông nông thôn xã Cát Hải (gồm 5 tuyến đường)

2.000,00

2.000,00

 

 

Xã Cát Hải, Phù Cát

 

 

4

Đường GT nội đồng, Tuyến: Hầm Bộng - Gò ngã ba (xã Cát Thắng)

400,00

400,00

 

 

Phù Cát

 

 

5

Đường giao thông nông thôn Cát Nhơn

300,00

300,00

 

 

Phù Cát

 

 

6

Mở rộng đường giao thông từ cổng trường THCS xã Phước Thắng đến đường tỉnh lộ 640

254,00

254,00

 

 

Tuy Phước

 

 

7

Đường đi các khu di tích (đường từ Khu du lịch Hầm Hô tới Đàn Tế trời đất)

2.000,00

2.000,00

 

 

Tây Sơn

 

 

8

Đường vào các khu sản xuất tập trung K1 xã Vĩnh Sơn

 

 

28.400,00

 

Vĩnh Thạnh

 

 

9

BTXM kênh mương nội đồng toàn xã (thôn Vĩnh Cửu - Hà Ri)

1.800,00

1.800,00

 

 

Vĩnh Thạnh

 

 

10

Xây dựng cầu qua sông Vĩnh Hòa - Vĩnh quang

1.200,00

1.200,00

 

 

Vĩnh Thạnh

 

 

11

Xây dựng cầu qua sông Vĩnh Quang - Vĩnh Hòa

5.800,00

5.800,00

 

 

Vĩnh Thạnh

 

 

12

Mở rộng đường vào Trung tâm Quốc tế đa ngành, Tp Quy Nhơn

1.082,50

1.082,50

 

 

TP Quy Nhơn

 

 

13

Dự án nâng cấp mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử quốc gia đặc biệt (gia đoạn 1), huyện Tây Sơn

13.200,00

13.200,00

 

 

Tây Sơn

Tờ trình số 1374/TTr-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông Vận tải

 

14

Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (huyện Tây Sơn)

23.700,00

23.700,00

 

 

Tây Sơn

Tờ trình số 1374/TTr-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông Vận tải

 

15

Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (huyện Tuy Phước)

15.700,00

15.700,00

 

 

Tuy Phước

Tờ trình số 1374/TTr-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông Vận tải

 

16

Dự án Đường tây tỉnh (Km130 - Km137 + 580), huyện Vân Canh

87.818,00

87.818,00

 

 

Vân Canh

Tờ trình số 1374/TTr-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông Vận tải

 

17

Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (TX An Nhơn)

22.400,00

22.400,00

 

 

TX An Nhơn

Tờ trình số 1374/TTr-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông Vận tải

 

18

Dự án Đường tây tỉnh (Km130 - Km137 + 580), TP Quy Nhơn

120.340,00

77.840,00

 

 

TP Quy Nhơn

Tờ trình số 1374/TTr-SGTVT ngày 30/6/2016 của Sở Giao thông Vận tải

 

2

Đất cơ sở thể dục thể thao

7.307,0

7.307,0

-

-

 

 

 

1

Sân vận động xã Cát Trinh

2.600,00

2.600,00

 

 

Phù Cát

 

 

2

Mở rộng CLB võ thuật Chùa Long Phước, huyện Tuy Phước

4.207,00

4.207,00

 

 

Tuy Phước

 

 

3

Khu thể dục thể thao thôn Liêm Định xã Nhơn Phong

500,00

500,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

3

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

7.416,9

7.416,9

-

-

 

 

 

1

Xây dựng trường mẫu giáo xã Mỹ Chánh

4.127,90

4.127,90

 

 

Phù Mỹ

 

 

2

Trường mẫu giáo KV. Cẩm Văn, TX An Nhơn

1.500,00

1.500,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

3

Trường TH số 3 Nhơn Hòa

1.789,00

1.789,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

4

Đất thủy lợi

21.484,1

21.484,1

-

-

-

 

 

1

Hệ thống kênh mương thủy lợi Hồ Mỹ Thuận (Cát Hưng)

700,00

700,00

 

 

Phù Cát

 

 

2

Kè chống xói lở TT Phú Phong

20.000,00

20.000,00

 

 

Tây Sơn

 

 

3

Tuyến mương thoát nước Cụm Công nghiệp Cầu Nước Xanh (Công ty Cổ phần Cụm Công nghiệp Cầu Nước Xanh)

784,10

784,10

 

 

Tây Sơn

 

 

5

Đất công trình năng lượng

3.176,5

3.176,5

3.529,5

-

 

 

 

1

Thủy điện Nước Xáng, hạng mục: Đường dây 35kV (Đấu nối Nhà máy Thủy điện Nước Xáng đến trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn đoạn qua huyện An Lão) - Công ty CP Thủy điện Nước Xáng

111,0

111,0

 

 

An Lão

UBND tỉnh có chủ trương tại Văn bản số 1724/UBND-KT ngày 10/5/2016.

 

2

Công trình đường dây 35Kv đấu nối Nhà mày Thủy điện Nước Xáng đến trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn (đoạn qua huyện Hoài Ân)

728,0

728,0

 

 

Hoài Ân

UBND tỉnh có chủ trương tại Văn bản số 1724/UBND-KT ngày 10/5/2016.

 

3

Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Bình Định (các xã huyện Hoài Nhơn)

628,50

628,50

 

 

Hoài Nhơn

Quyết định số 2878/QĐ-EVNNPT ngày 22/12/2014 của Tổng công ty Truyền thải điện quốc gia về việc phê duyệt Thiết kế dự toán công trình đường dây 220kV Quãng Ngãi - Quy Nhơn

 

4

Đường dây 220KV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (đoạn qua huyện Phù Mỹ)

331,50

331,50

601,7

 

Phù Mỹ

Quyết định số 2878/QĐ-EVNNPT ngày 22/12/2014 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt Thiết kế dự toán công trình đường dây 220kV Quãng Ngãi - Quy Nhơn

 

5

Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp (Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh)

64,50

64,50

 

 

Phù Mỹ

Quyết định số 50/QĐ-QVNCPC ngày 07/01/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện khu vực tỉnh Bình Định.

 

6

Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năm lượng điện tỉnh Bình Định (huyện Phù Mỹ)

682,00

682,00

 

 

Phù Mỹ

Quyết định số 50/QĐ-QVNCPC ngày 07/01/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện khu vực tỉnh Bình Định.

 

7

Tiểu dự án giảm cường độ phát tải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Bình Định tại các xã, thị trấn của huyện Tây Sơn

300,00

300,00

 

 

Tây Sơn

Quyết định số 50/QĐ-QVNCPC ngày 07/01/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện khu vực tỉnh Bình Định.

 

8

Đường dây 110KV 171/Quy Nhơn 220-172/An Nhơn

131,00

131,00

 

 

An Nhơn

 

 

9

Nhà điều hành điện CN Điện lực An Nhơn

200,00

200,00

 

 

An Nhơn

Theo đề nghị của Công ty Điện lực Bình Định; chưa có trong QHSDĐ

 

10

Đường dây 220KV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (xã Ân Phong, Ân Tường Đông)

 

 

2.927,8

 

Hoài Ân

Quyết định số 2878/QĐ-EVNNPT ngày 22/12/2014 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia về việc phê duyệt Thiết kế dự toán công trình đường dây 220kV Quãng Ngãi - Quy Nhơn

 

VII

Đất ở

58.239,9

58.239,9

-

-

 

 

 

1

Đất ở đô thị

33.715,0

33.715,0

-

-

 

 

 

1.1

KDC thị trấn Phù Mỹ

1.340,00

1.340,00

 

 

Phù Mỹ

 

 

1.2

Điểm quy hoạch dân cư khu vực Nghiễm Hòa (phía Đông nhà bà Trần Thị Bổn), Nhơn Hòa

2.475,00

2.475,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

1.3

Điểm quy hoạch dân cư nhỏ lẻ tại phường Đập Đá

100,00

100,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

1.4

Khu QHDC Hòa Cư phường Nhơn Hưng

29.800,00

29.800,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

2

Đất ở nông thôn

24.524,90

24.524,90

-

-

 

 

 

2.1

Đất ở xã Hoài Châu

1.742,00

1.742,00

 

 

Phù Mỹ

 

 

2.2

KDC Mỹ Hiệp

2.206,10

2.206,10

 

 

Phù Mỹ

 

 

2.3

Đất ở thôn Dõng Hòa xã Bình Hòa

2.600,00

2.600,00

 

 

Tây Sơn

 

 

2.4

QH đất dân cư dưới HTX NN3 Phước Thuận

10.576,80

10.576,80

 

 

Tuy Phước

 

 

2.5

Quy hoạch điểm dân cư nhỏ lẻ và điểm xen kẹt khu dân cư Nhơn Phong

1.000,00

1.000,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

2.6

Khu tái định cư xóm Đại Lợi, xã Cát Nhơn

6.400,00

6.400,00

 

 

Phù Cát

 

 

VIII

Đất sinh hoạt cộng đồng

6.375,4

6.375,4

-

-

 

 

 

1

Nhà văn hóa - TDTT thôn Dõng Hòa xã Bình Hòa

5.000,00

5.000,00

 

 

Tây Sơn

 

 

2

Nhà văn hóa thôn Ngọc Thạnh, TX An Nhơn

800,00

800,00

 

 

TX An Nhơn

 

 

3

Xây dựng NVH thôn Lương Bình xã Phước Thắng

575,40

575,40

 

 

Tuy Phước

 

 

Tổng số

57

486.571,3

432.178,3

230.251,2

-

-

 

 

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHÁT SINH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND, ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: m2

TT

Danh mục các công trình, dự án

Diện tích

Sử dụng từ các loại đất

Đất chưa sử dụng

Ghi chú

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp

Đất lâm nghiệp

Tổng

Đất ở

Đất chuyên dùng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất sông suối

Đất mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất trồng cây hàng năm

Đất trồng cây lâu năm

Tổng

Trong đó

Tổng

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Tổng

Đất có mục đích công cộng

Tổng

Trong đó

Đất chuyên trồng lúa

Đất lúa khác

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

CHN

LUC

LUK

CLN

LNP

RPH

RDD

RSX

PNN

OTC

ONT

ODT

CDG

CCC

NTD

SON

MNC

PNK

CSD

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(18)

(28)

(19)

(20)

(21)

(22)

 

HUYỆN AN LÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Khu chăn nuôi tập trung Đồng Lau (xã An Tân)

 100.000,00

 

 

 

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủy điện Nước Xáng, hạng mục: Đường dây 35kV (Đầu nối Nhà máy Thủy điện Nước Xáng đến trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn đoạn qua huyện An Lão)

 1.566,00

111,00

111,00

 

 

1.455,00

 

 

1.455,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN HOÀI ÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng trang trại của Công ty TNHH Bảo Châu Hoài Ân và đường vào Trang trại

 33.097,00

32.099,00

20.206,00

11.893,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 893,00

 

I

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

 

1.1

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường dây 35Kv đấu nối nhà mày Thủy điện Nước Xáng đến trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn (đoạn qua huyện Hoài Ân)

 1.873,00

1.514,00

728,00

 

 

 

 

 

319,00

 

 

 

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

2

Đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Mộ Đức

 132,13

132,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường dây 220KV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (xã Ân Phong, Ân Tường Đông)

 2.927,80

 

 

 

 

2.927,8

2.927,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN HOÀI NHƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

 

1.1

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường dây 35KV đấu nối Nhà máy thủy điện Nước Xáng đến trạm biến áp 110KV Hoài Nhơn

 300,00

60,00

 

 

90,00

 

 

 

 

 

 

 

60,00

 

 

 

 

 

 

 60,00

 

2

Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Bình Định (các xã huyện Hoài Nhơn)

 1.700,40

816,50

628,50

-

289,00

-

-

-

-

-

-

191,25

-

-

8,80

-

-

1,50

-

 402,00

 

3

Đường dây 110KV Vĩnh Sơn - Mộ Đức

 100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đường dây 220KV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (xã Hoài Châu Bắc, Hoài Tân, Hoài Hảo, Hoài Phú)

 3.514,20

 

 

 

 

3.514,2

3.514,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường Trung học phổ thông Tam Quan

 2.530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.530,00

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng đường Bạch Đằng thị trấn Bồng Sơn (tuyến đê bao) rộng 30m

 30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00

 

 

 

2

Đất Trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng trụ sở Kho bạc, Chi cục thuế huyện Hoài Nhơn

 500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất ở nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất ở xã Hoài Châu

 2.090,00

2.090,00

1.742,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất ở xã Tam Quan Bắc

 1.466,00

468,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng giai đoạn 2

 150.000,00

30.000,00

 

 

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

15.000,00

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

HUYỆN PHÙ MỸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trang trại chăn nuôi Mỹ Lợi

 4.800,00

1.400,00

1.400,00

 

3.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

 

1.1

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường dây 220KV Quảng Ngãi - Quy Nhơn

 12.130,10

1.334,70

331,50

 

844,00

 

601,7

 

8.682,4

 

 

145,0

 

 

 

 

 

372,70

 

 149,60

 

2

Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp (Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh)

 154,60

79,00

64,50

 

9,30

 

 

 

 

 

 

34,9

 

 

 

 

 

 

 

 31,40

 

3

Trạm biến áp 110kv (xã Mỹ Trinh, Mỹ Phong, TT Bình Dương)

 2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

1.013,31

 

 

 

 

 

986,69

 

 

 

 

 

 

4

Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năm lượng điện tỉnh Bình Định

 4.547,00

1.364,00

682,00

 

1.046,00

 

 

 

 

 

 

682,0

 

 

 

 

 

 

 

 1.455,00

 

5

Công trình DZ220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn

 601,70

 

 

 

 

 

601,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trạm Biến áp 220kV xã Mỹ Trinh

 40.000,00

 

 

 

 

 

 

 

40.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường mẫu giáo xã Mỹ Chánh

 4.680,00

4.314,80

4.127,90

 

107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,20

 

 

46,00

 

 130,00

 

2

Đất sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng lò gạch Hoffman xã Mỹ Đức

 53.737,00

 

 

 

53.737,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mở rộng cửa hàng xăng dầu Tân Quang Long Mỹ Thọ

 500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cửa hàng xe gắn máy (TT Bình Dương)

 500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bến xe hợp tác xã vận tải cơ giới 30/3 huyện Phù Mỹ

 10.000,00

 

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KDC Mỹ Phong

 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,00

 

 

 

 

 

 

2

KDC Mỹ Hiệp

 2.206,10

2.206,10

2.206,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

KDC thị trấn Phù Mỹ

 1.340,00

1.340,00

1.340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN PHÙ CÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

 

1.1

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm quản lý điện lực Cát Khánh

 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300,00

 

2

Trạm quản lý điện lực Cát Nhơn

 300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường điện 220KV (Cát Sơn)

 3.000,00

3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường Cầu tràn Cát Nhơn

 7.200,00

7.200,00

7.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giao thông nông thôn xã Cát Hải (gồm 5 tuyến đường)

 3.400,00

3.200,00

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200,00

 

3

Đường GT nội đồng, Tuyến: Hầm Bộng - Gò ngã ba (xã Cát Thắng)

 400,00

400,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đường giao thông nông thôn Cát Nhơn

 5.600,00

5.600,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dự án đường trục khu kinh tế nối dài

 581.061,00

551.385,00

467.185,00

84.200,00

84,00

 

 

 

 

29.676,00

 

29.676,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sân vận động xã Cát Trinh

 13.300,00

12.800,00

2.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 500,00

 

1.4

Đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hệ thống kênh mương thủy lợi Hồ Mỹ Thuận (Cát Hưng)

 1.000,00

1.000,00

700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ sở SXKD của Công ty TNHH SX & Mua bán Minh Hòa

 1.100,00

1.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quy hoạch khu sản xuất kinh doanh Cát Trinh

 900,00

900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kho chứa của HTX SXDV TH Cát Tài

 1.500,00

1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Khai thác khoáng sản Titan (xã Cát Thành)

 691.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691.000,00

 

 

3

Đất Trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở làm việc BHXH huyện Phù Cát

 2.900,00

2.300,00

2.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chuyển mục đích đất Quốc phòng để xây dựng nhà ở cho Cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Bình Định (Cát Tân)

 3.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.400,00

 

 

 

 

 

 

2

Khu tái định cư xóm Đại Lợi, xã Cát Nhơn

 6.400,00

6.400,00

6.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN TÂY SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiểu dự án giảm cường độ phát tải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Bình Định tại các xã thị trấn huyện Tây Sơn

 3.500,00

2.600,00

300,00

-

300,00

-

-

-

-

-

-

500,00

100,00

-

-

-

-

-

-

 -

 

2

Đường dây 110 KV Vĩnh Sơn - Quy Nhơn đoạn qua xã Bình Nghi

 200,00

-

-

-

-

-

-

-

200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

 

1.2

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường đi các khu di tích (đường từ Khu du lịch Hầm Hô tới Đàn Tế trời đất)

 32.000,00

7.000,00

2.000,00

 

 

 

 

 

25.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án nâng cấp mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử quốc gia đặc biệt (gia đoạn 1)

 61.475,00

13.200,00

13.200,00

 

 

48.075,0

 

 

48.075,0

200,00

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh

 26.800,00

23.700,00

23.700,00

 

 

 

 

 

 

3.100,00

 

3.100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kè chống xói lở TT Phú Phong

 20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kè chống xói lở Tây Giang

 34.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.000,00

 

3

Tuyến mương thoát nước Cụm Công nghiệp Cầu Nước Xanh

 784,10

784,10

784,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất ở thị trấn Phú Phong

 96,00

96,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất ở thôn Dõng Hòa xã Bình Hòa

 2.600,00

2.600,00

2.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà văn hóa - TDTT thôn Dõng Hòa xã Bình Hòa

 5.000,00

5.000,00

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN TUY PHƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

1

Xây dựng vườn sinh vật cảnh thị trấn Diêu Trì

3.119,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.119,00

 

 

2

Xây dựng vườn sinh vật cảnh Phước Thuận

2.983,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.983,00

 

 

3

Xây dựng nhà nuôi chim yến và trồng cây công nghệ cao

35.042,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.042,00

 

 

4

Mở rộng nhà nuôi chim yến

4.969,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.969,60

 

 

5

Xây dựng cơ sở trồng hoa phong lan và làm ao nuôi cá

3.329,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.329,30

 

 

6

Xây dựng vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp

9.443,4

 

 

 

 

 

 

 

 

9.443,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

-

-

-

-