Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Số hiệu: 20/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĨNH TUY, HUYỆN BẮC QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-VHXH ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 05 tuyến đường, 07 tuyến phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Có Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN TUYẾN ĐƯỜNG, TUYẾN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VĨNH TUY, HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số: 20/NQ -HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

1. Tên các tuyến đường thị trấn Vĩnh Tuy:

STT

Điểm đầu điểm cuối

Đặt tên đường

Độ dài (m)

1

Km 212 + 850 Quốc lộ 2 đến Km 205 Quốc lộ 2

TRẦN PHÚ

7.850

2

Km 212 Quốc lộ 2 đến Km 0 + 670 ĐH.08

LÝ TỰ TRỌNG

670

3

Km 210 + 500 Quốc lộ 2 đến Km 1 + 430 đi Vĩnh Hảo - Hùng An

NGÔ GIA TỰ

1.430

4

Km 207 Quốc lộ 2 đến Km 1 + 100 TL 183

LÊ HỒNG PHONG

1.100

5

Km 205 + 100 Quốc lộ 2 đến Km 0 + 640 đi tổ dân phố Bình Long

 VÕ THỊ SÁU

640

2. Tên các tuyến phố thị trấn Vĩnh Tuy

STT

Lý trình và điểm đầu, điểm cuối

Đặt tên phố

Độ dài (m)

1

Km 211 + 100 Quốc lộ 2 đến Km 0 + 950 đi thôn Tân Thành

NGUYỄN VIẾT XUÂN

950

2

Km 209 + 980 Quốc lộ 2 đến Km 1 + 450 đi Xóm Mới

CHU VĂN AN

1.450

3

Km 209 + 880 Quốc lộ 2 đến Km 0 + 150 đi Xóm Ca Nô

TRẦN QUỐC TOẢN

150

4

Km 209 + 720 Quốc lộ 2 đến Km 1 + 550 đi Ba Luồng - Vĩnh Hảo

NGÔ QUYỀN

1.550

5

Km 209 + 250 Quốc lộ 2 đến Km 1 + 200 đi thôn Ngòi Cò

HỮU NGHỊ

1.200

6

Km 208 + 150 Quốc lộ 2 đến Km 0 + 120 đi tổ dân phố Quyết Tiến

PHAN CHU TRINH

120

7

Km 205 + 400 Quốc lộ 2 đến Km 0 + 260 đi tổ dân phố Bình Long

HOÀNG DIỆU

260