Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2016 về đề nghị công nhận xã đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3710/TTr-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 3710/TTr-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận 11 xã, thị trấn thuộc 04 huyện, thành phố là xã đảo, cụ thể như sau:

1. Huyện Hải Hà có 01 xã:

Xã Cái Chiên có 2.556,78 ha diện tích tự nhiên, 564 nhân khẩu.

2. Huyện Vân Đồn có 05 xã:

- Xã Ngọc Vừng có 3.660 ha diện tích tự nhiên, 1.050 nhân khẩu và có 02 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo;

- Xã Thắng Lợi có 2.435 ha diện tích tự nhiên, 1.644 nhân khẩu;

- Xã Quan Lạn có 6.763,92 ha diện tích tự nhiên, 3.548 nhân khẩu và có 01 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo;

- Xã Minh Châu có 5.141,2 ha diện tích tự nhiên, 1.043 nhân khẩu;

- Xã Bản Sen có 7.204 ha diện tích tự nhiên, 1.172 nhân khẩu và có 01 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

3. Huyện Cô Tô có 03 xã, thị trấn:

- Thị trấn Cô Tô có 601,49 ha diện tích tự nhiên, 2.400 nhân khẩu và có 03 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo;

- Xã Đồng Tiến có 1.654 ha diện tích tự nhiên, 1.823 nhân khẩu và có 01 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo;

- Xã Thanh Lân có 1.820 ha diện tích tự nhiên, 1.449 nhân khẩu và có 03 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

4. Thành phố Móng Cái có 02 xã:

- Xã Vĩnh Trung có 2.791,70 ha diện tích tự nhiên, 1.640 nhân khẩu và có 02 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo;

- Xã Vĩnh Thực có 2.113,04 ha diện tích tự nhiên, 2.813 nhân khẩu và có 02 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc công nhận các đơn vị hành chính cấp xã nêu trên là xã đảo.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc