Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 quy định chế độ chi tiêu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh
Số hiệu: 18/2016/NQ-HĐND18 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/NQ-HĐND18

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 118/2014/NQ-HĐND17 NGÀY 24/4/2014 VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-TTHĐND18 ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: Tư pháp, Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh uỷ (b/c),
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy,
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo BN, Đài PTTH, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, các phòng CM, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.